Апелляционная жалоба + образец

Участники дела, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично.

У цивільному та адміністративному процесі апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів, а на ухвалу суду - протягом п’ятнадцяти днів з дня його (її) проголошення.

У господарському процесі апеляційна скарга на рішення (вирок) суду подається протягом двадцяти днів, а на ухвалу суду - протягом десяти днів з дня його (її) проголошення.

Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини судового рішення або у разі розгляду справи (вирішення питання) без повідомлення (виклику) учасників справи, зазначений строк обчислюється з дня складення повного судового рішення.

Апеляційна скарга подається у письмовій формі.

В апеляційній скарзі мають бути зазначені:

 1. найменування суду, до якого подається скарга;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає апеляційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та електронної пошти, офіційна електронна адреса, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. рішення або ухвала, що оскаржуються;
 5. в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність установлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин тощо);
 6. нові обставини, що підлягають встановленню, докази, які підлягають дослідженню чи оцінці, обґрунтування поважності причин неподання доказів до суду першої інстанції, заперечення проти доказів, використаних судом першої інстанції;
 7. клопотання особи, яка подала скаргу;
 8. дата отримання копії судового рішення суду першої інстанції, що оскаржується;
 9. перелік документів та інших матеріалів, що додаються.

Апеляційна скарга підписується особою, яка її подає, або представником такої особи.

До апеляційної скарги додаються:

 1. довіреність або інший документ, що посвідчує повноваження представника, якщо апеляційна скарга подана представником і ці документи раніше не подавалися;
 2. копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи;
 3. документи, що підтверджують сплату судового збору у встановлених порядку і розмірі, або документи, які підтверджують підстави звільнення від сплати судового збору відповідно до закону;
 4. докази, що підтверджують дату отримання копії оскаржуваного судового рішення суду першої інстанції (за наявності).

Якщо апеляційна скарга подається особою, звільненою від сплати судового збору відповідно до закону, у ній зазначаються підстави звільнення від сплати судового збору.

ЗРАЗОК

 ________(Найменування суду)

 Позивач: ___________________________
                                                           найменування, місце проживання   

 Відповідач: ___________________________
                                                                найменування, місце проживання   

АПЕЛЯЦІЙНА СКАРГА

на рішення ________ суду від _________ у справі № ________


Рішенням _____________ суду від ____ у справі ________ відмовлено у задоволені позову про ___________________.

Підставою відмови у задоволені позову, як зазначено в рішенні суду є  ___________________________________________________________.

Вважаємо зазначене рішення таким, що не відповідає нормам матеріального та процесуального права, а також фактичним обставинам справи, оскільки:
_______________________________________________________________

(зазначити, в чому полягає незаконність і (або) необґрунтованість рішення або ухвали (неповнота встановлення обставин, які мають значення для справи, та (або) неправильність встановлення обставин, які мають значення для справи, внаслідок необґрунтованої відмови у прийнятті доказів, неправильного їх дослідження чи оцінки, неподання доказів з поважних причин та (або) неправильне визначення відповідно до встановлених судом обставин правовідносин).

Виходячи з вищезазначеного, відповідно до ст. ст. 292, 294, 307, 309 ЦПК України просимо:

_________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Скасувати рішення суду_________________________ та ухвалити нове рішення, яким задовольнити позовні вимоги (П.І.Б.).

Документи, необхідні для розгляду скарги знаходяться в матеріалах справи.

Додаток : (кількість апеляційних скарг)

Позивач (представник позивача)       _______________                        ПІБ
                                                                  (підпис)

Другие документы данной рубрики

Название

Ходатайство о присоединении доказательств + образец

Стороны и другие участники дела представляют доказательства в деле непосредственно в суд.

Рубрика: В суд

Отзыв на исковое заявление

В отзыве ответчик излагает возражения против иска. Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. Предлагаем пример бланка для написания отзыва на иск о взыскании задолженности.

Рубрика: В суд

Заявление о выдаче исполнительного листа

Принудительное исполнение решения суда начинается государственным или частным исполнителем на основании исполнительного листа. Исполнительный лист выдается судом, который принял решение, на основании заявления взыскателя. Предлагаем пример заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Рубрика: В суд

Заявление о рассмотрении дела в отсутствие

Участник дела имеет право заявить ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Если такое ходатайство заявили все участники дела, судебное разбирательство дела осуществляется по имеющимся у суда материалам.

Рубрика: В суд

Жалоба на бездействие следователя

Согласно ст.303 Уголовного процессуального Кодекса, на досудебном следствии могут быть обжалованы следующие решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора:

Рубрика: В суд

Ответ на отзыв (образец)

В ответе на отзыв истец излагает свои объяснения, рассуждения и аргументы относительно приведенных ответчиком в отзыве возражений и мотивы их признания или отклонения.

Рубрика: В суд

Жалоба на действия государственного исполнителя + образец

С целью обжалования действий, решений или бездействия государственного исполнителя можно обратиться к:

Рубрика: В суд

Конституционная жалоба

Согласно статье 55 Закона Украины «О Конституционном суде» конституционной жалобой является поданное в Суд письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины (конституционность) закона Украины (его отдельных положений), примененного в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционное жалобу.

Рубрика: В суд

Кассационная жалоба в гражданском процессе + образец

Судом кассационной инстанции по гражданским делам является Верховный суд.

Рубрика: В суд

Заявление об отводе судьи в гражданском процессе

Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу (самоотводу), если:

Рубрика: В суд

Кассационная жалоба в административном судопроизводстве + образец

Судом кассационной инстанции по административным делам является Верховный Суд.

Рубрика: В суд

Заявление о возврате судебного сбора

Согласно статье 7 Закона Украины «О судебном сборе», уплаченная сумма судебного сбора возвращается по ходатайству лица, которое его уплатило по определению суда в случае:

Рубрика: В суд

Заявление об отмене судебного приказа

Наказное производство является самостоятельным и упрощенным видом судебного производства в гражданском судопроизводстве при рассмотрении отдельных категорий дел, в котором судья в установленных законом случаях по заявлению лица, которому принадлежит право требования, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника на основе приложенных к заявлению документов выдает судебный приказ, являющийся особой формой судебного решения.

Рубрика: В суд

Заявление об оставлении иска без рассмотрения в гражданском процессе

Суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения, если:

Рубрика: В суд

Вывод органа опеки и попечительства + образец

Участие органов опеки и попечительства обязательно в судебном заседании для предоставления заключения по спору в следующих случаях:

Рубрика: В суд

Заявление о выдаче судебного приказа

Наказное производство является самостоятельным и упрощенным видом судебного производства в гражданском судопроизводстве при рассмотрении отдельных категорий дел, в котором судья в установленных законом случаях по заявлению лица, которому принадлежит право требования, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника на основе приложенных к заявлению документов выдает судебный приказ, являющийся особой формой судебного решения.

Рубрика: В суд

Заявление об устранении недостатков искового заявления (образец)

В случае наличия недостатков в исковом заявлении суд предоставит срок для их исправления. В случае исправления недостатков в течение этого срока иск считается поданным в день подачи первоначального заявления.

Рубрика: В суд

Характеристика с места жительства образец

Характеристика с места жительства может потребоваться в уголовном производстве, при рассмотрении дела об опеке и попечительстве, усыновлении и т.д. Составляется характеристика в произвольной форме. Предлагаем пример написания положительной общественной характеристики с места жительства в военкомат, в суд и т.д.

Рубрика: В суд

Исковое заявление о возмещении материального ущерба

Согласно статье 22 Гражданского Кодекса Украины, лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на его возмещение.

Рубрика: В суд

Заявление о пересмотре заочного судебного решения

Заочное решение может быть пересмотрено принявшим его судом по письменному заявлению ответчика по вновь открывшимся, новым обстоятельствам

Рубрика: В суд

Отзыв на апелляционную жалобу + образец

В соответствии с требованиями ст. 360 ГПК Украины участники дела имеют право подать в суд апелляционной инстанции отзыв на апелляционную жалобу в письменной форме в течение срока, установленного судом апелляционной инстанции в определении об открытии апелляционного производства.

Рубрика: В суд

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам