Кассационная жалоба в гражданском процессе + образец

Судом кассационной инстанции по гражданским делам является Верховный суд.

Учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

 1. рішення суду першої інстанції після апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної інстанції;
 2. ухвали суду першої інстанції, після їх перегляду в апеляційному порядку;
 3. ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у відкритті або закриття апеляційного провадження, про повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у відкритті провадження за нововиявленими або виключними обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими або виключними обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали.

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках:

 1. якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
 2. якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
 3. якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
 4. якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 ЦПК.

Підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пунктах 2, 3, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права.

Не підлягають касаційному оскарженню:

 1. рішення, ухвали суду першої інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному порядку Верховним Судом;
 2. судові рішення у малозначних справах та у справах з ціною позову, що не перевищує двохсот п’ятдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, крім випадків, якщо:
  • а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики;
  • б) особа, яка подає касаційну скаргу, відповідно до цього Кодексу позбавлена можливості спростувати обставини, встановлені оскарженим судовим рішенням, при розгляді іншої справи;
  • в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу;
  • г) суд першої інстанції відніс справу до категорії малозначних помилково.

Касаційна скарга подається у письмовій формі.

У касаційній скарзі повинно бути зазначено:

 1. найменування суду, до якого подається скарга;
 2. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) особи, яка подає касаційну скаргу, її місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серія паспорта для фізичних осіб - громадян України, номери засобів зв’язку та адресу електронної пошти, за наявності;
 3. повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові) (для фізичних осіб) інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб);
 4. рішення (ухвала), що оскаржується;
 5. підставу (підстави), на якій (яких) подається касаційна скарга.

Зразок касаційної скарги

 

 

 

 

Позивач (Скаржник):

 

Верховний Суд

01043, м. Київ, вул. П. Орлика, 8

 

ПІБ

[адреса]  

[телефон]

[e-mail]

 

 

Відповідач:

 

 

 

 

Треті особи, що не заявляють самостійних вимог:

ПІБ

[адреса]  

[телефон]

[e-mail]

 

 

ПІБ

[адреса]  

[телефон]

[e-mail]

 

 

Справа № _____

 

 

КАСАЦІЙНА СКАРГА

на постанову ______ апеляційного суду № ___ від «_»___ ____ р. та рішення _____ суду № ____ від «__»___ ___ р.

 

Постановою ___ апеляційного суду №____ від «__»____ ___р. Залишено в силі рішення _____ суду №____ від «_» ____ ____ року за позовом ______ до ________.

Вважаю, що судами першої та апеляційної інстанції, було неправильно застосовано норми процесуального та матеріального права. А, отже, рішення судів першої та апеляційної інстанції підлягають скасуванню в повному обсязі.

Короткий зміст рішення першої інстанції

___________

Короткий зміст рішення апеляційної інстанції

________

Норми матеріального права. Неправильно застосовані судами

_______

 Порушення норм процесуального права

______

Відповідно до ст. 412 Цивільного процесуального Кодексу, суд скасовує судове рішення повністю або частково і ухвалює нове рішення у відповідній частині або змінює його, якщо таке судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 400 цього Кодексу межах, ухвалено з неправильним застосуванням норм матеріального права або порушенням норм процесуального права.

Зважаючи на вищевикладене, керуючись ст. ст. 399-418  Цивільного процесуального Кодексу  України,

 

ПРОШУ СУД :

 1. Відкрити касаційне провадження
 2. Скасувати рішення ____ суду у справі №__ від «_» ___ ___ року та постанову ___ апеляційного суду №__ від «__» ___ ___ року та постановити нове рішення, у якому позов задовольнити повністю;
 3. Визначити питання розподілу судових витрат.

Додатки:

 

1.

2.

3.

 

 

Дата                                                 _________________   (підпис)

Другие документы данной рубрики

Название

Ходатайство о присоединении доказательств + образец

Стороны и другие участники дела представляют доказательства в деле непосредственно в суд.

Рубрика: В суд

Отзыв на исковое заявление

В отзыве ответчик излагает возражения против иска. Отзыв подписывается ответчиком или его представителем. Предлагаем пример бланка для написания отзыва на иск о взыскании задолженности.

Рубрика: В суд

Заявление о выдаче исполнительного листа

Принудительное исполнение решения суда начинается государственным или частным исполнителем на основании исполнительного листа. Исполнительный лист выдается судом, который принял решение, на основании заявления взыскателя. Предлагаем пример заявления о выдаче дубликата исполнительного листа.

Рубрика: В суд

Апелляционная жалоба + образец

Участники дела, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и (или) обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично.

Рубрика: В суд

Заявление о рассмотрении дела в отсутствие

Участник дела имеет право заявить ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие. Если такое ходатайство заявили все участники дела, судебное разбирательство дела осуществляется по имеющимся у суда материалам.

Рубрика: В суд

Жалоба на бездействие следователя

Согласно ст.303 Уголовного процессуального Кодекса, на досудебном следствии могут быть обжалованы следующие решения, действия или бездействие следователя, дознавателя или прокурора:

Рубрика: В суд

Ответ на отзыв (образец)

В ответе на отзыв истец излагает свои объяснения, рассуждения и аргументы относительно приведенных ответчиком в отзыве возражений и мотивы их признания или отклонения.

Рубрика: В суд

Жалоба на действия государственного исполнителя + образец

С целью обжалования действий, решений или бездействия государственного исполнителя можно обратиться к:

Рубрика: В суд

Конституционная жалоба

Согласно статье 55 Закона Украины «О Конституционном суде» конституционной жалобой является поданное в Суд письменное ходатайство о проверке на соответствие Конституции Украины (конституционность) закона Украины (его отдельных положений), примененного в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционное жалобу.

Рубрика: В суд

Заявление об отводе судьи в гражданском процессе

Судья не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу (самоотводу), если:

Рубрика: В суд

Кассационная жалоба в административном судопроизводстве + образец

Судом кассационной инстанции по административным делам является Верховный Суд.

Рубрика: В суд

Заявление о возврате судебного сбора

Согласно статье 7 Закона Украины «О судебном сборе», уплаченная сумма судебного сбора возвращается по ходатайству лица, которое его уплатило по определению суда в случае:

Рубрика: В суд

Заявление об отмене судебного приказа

Наказное производство является самостоятельным и упрощенным видом судебного производства в гражданском судопроизводстве при рассмотрении отдельных категорий дел, в котором судья в установленных законом случаях по заявлению лица, которому принадлежит право требования, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника на основе приложенных к заявлению документов выдает судебный приказ, являющийся особой формой судебного решения.

Рубрика: В суд

Заявление об оставлении иска без рассмотрения в гражданском процессе

Суд выносит определение об оставлении иска без рассмотрения, если:

Рубрика: В суд

Вывод органа опеки и попечительства + образец

Участие органов опеки и попечительства обязательно в судебном заседании для предоставления заключения по спору в следующих случаях:

Рубрика: В суд

Заявление о выдаче судебного приказа

Наказное производство является самостоятельным и упрощенным видом судебного производства в гражданском судопроизводстве при рассмотрении отдельных категорий дел, в котором судья в установленных законом случаях по заявлению лица, которому принадлежит право требования, без судебного заседания и вызова взыскателя и должника на основе приложенных к заявлению документов выдает судебный приказ, являющийся особой формой судебного решения.

Рубрика: В суд

Заявление об устранении недостатков искового заявления (образец)

В случае наличия недостатков в исковом заявлении суд предоставит срок для их исправления. В случае исправления недостатков в течение этого срока иск считается поданным в день подачи первоначального заявления.

Рубрика: В суд

Характеристика с места жительства образец

Характеристика с места жительства может потребоваться в уголовном производстве, при рассмотрении дела об опеке и попечительстве, усыновлении и т.д. Составляется характеристика в произвольной форме. Предлагаем пример написания положительной общественной характеристики с места жительства в военкомат, в суд и т.д.

Рубрика: В суд

Исковое заявление о возмещении материального ущерба

Согласно статье 22 Гражданского Кодекса Украины, лицо, которому причинен ущерб в результате нарушения его гражданского права, имеет право на его возмещение.

Рубрика: В суд

Заявление о пересмотре заочного судебного решения

Заочное решение может быть пересмотрено принявшим его судом по письменному заявлению ответчика по вновь открывшимся, новым обстоятельствам

Рубрика: В суд

Отзыв на апелляционную жалобу + образец

В соответствии с требованиями ст. 360 ГПК Украины участники дела имеют право подать в суд апелляционной инстанции отзыв на апелляционную жалобу в письменной форме в течение срока, установленного судом апелляционной инстанции в определении об открытии апелляционного производства.

Рубрика: В суд

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам