Финансовый отчет малого предприятия

Наиболее показательным и качественным результатом деятельности всей бухгалтерской службы любого предприятия является годовой финансовый отчет. Он содержит информацию о финансовом положении компании, результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении.

Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються мікропідприємствами, малими підприємствами, непідприємницькими товариствами, представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності та підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства (крім підприємств, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності).

 

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25
«Спрощена фінансова звітність»
(пункт 5 розділу I)

Фінансова звітність
малого підприємства

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

 

 

01

 

 

 
 

 

 

 

Підприємство ___________________________________________

за ЄДРПОУ

Територія _______________________________________________

за КОАТУУ

Організаційно-правова
форма господарювання ___________________________________

за КОПФГ

Вид економічної діяльності _______________________________

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб _________________________

 

Одиниця виміру:
тис.грн з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

 

 

  1. Баланс
    на _____________ 20__ р.

Форма № 1-м

 

 

 

 

Код за ДКУД

1801006

 

Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

1000

 

 

Нематеріальні активи

1000

 

 

Первісна вартість

1001

 

 

Накопичена амортизація

1002

(          )

(          )

Незавершені капітальні інвестиції

1005

 

 

Основні засоби:

1010

 

 

первісна вартість

1011

 

 

знос

1012

(          )

(         )

Довгострокові біологічні активи

1020

 

 

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

 

 

Інші необоротні активи

1090

 

 

Усього за розділом I

1095

 

 

II. Оборотні активи

 

 

 

Запаси:

1100

 

 

у тому числі готова продукція

1103

 

 

Поточні біологічні активи

1110

 

 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

1125

 

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1136

 

 

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

 

 

Поточні фінансові інвестиції

1160

 

 

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

 

Витрати майбутніх періодів

1170

 

 

Інші оборотні активи

1190

 

 

Усього за розділом II

1195

 

 

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

 

 

Баланс

1300

 

 

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

 

 

 

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

 

Додатковий капітал

1410

 

 

Резервний капітал

1415

 

 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

 

Неоплачений капітал

1425

(                    )

(                    )

Усього за розділом I

1495

 

 

II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

 

 

III. Поточні зобов'язання

 

 

 

Короткострокові кредити банків

1600

 

 

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями


1610

 

 

товари, роботи, послуги

1615

 

 

розрахунками з бюджетом

1620

 

 

у тому числі з податку на прибуток

1621

 

 

розрахунками зі страхування

1625

 

 

розрахунками з оплати праці

1630

 

 

Доходи майбутніх періодів

1665

 

 

Інші поточні зобов'язання

1690

 

 

Усього за розділом III

1695

 

 

IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

 

 

Баланс

1900

 

 

  1. Звіт про фінансові результати
    за ____________ 20__ р.

 

 

Форма № 2-м
Код за ДКУД

1801007

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

 

 

Інші операційні доходи

2120

 

 

Інші доходи

2240

 

 

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

 

 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

(                    )

(                    )

Інші операційні витрати

2180

(                    )

(                    )

Інші витрати

2270

(                    )

(                    )

Разом витрати
(2050 + 2180 + 2270)

2285

(                    )

(                    )

Фінансовий результат до оподаткування
(2280 - 2285)

2290

 

 

Податок на прибуток

2300

(                    )

(                    )

Чистий прибуток (збиток)
(2290 - 2300)

2350

 

 

 

Керівник

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

_________
(підпис)

_________________
(ініціали, прізвище)

 

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 25 від 24.01.2011; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 664 від 31.05.2011, № 1591 від 09.12.2011, № 627 від 27.06.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 48 від 08.02.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 754 від 14.07.2014, № 226 від 31.05.2019}

Другие документы данной рубрики

Название

Форма заявления 1-ОПП (для юридических лиц и обособленных подразделений)

Форма Заявления 1-ОПП о регистрации налогоплательщика утверждена Приказом Министерства финансов от 24.06.2020 № 323.

Рубрика: Финансовая отчетность

Форма 20-ОПП

Налогоплательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета в соответствии с порядком учета плательщиков налогов. Сообщение по форме №20-ОПП должны представлять все налогоплательщики - как юридические, так и физические лица - предприниматели в случае наличия, возникновения, изменения типа объекта налогообложения. Предлагаем пример формы №20-ОПП и советы, как заполнить

Рубрика: Финансовая отчетность

Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс – документ, характеризующий общее состояние активов и пассивов предприятия на определенный момент (дату) в денежном выражении. Баланс содержит обобщенные данные о финансовом положении организации.

Рубрика: Финансовая отчетность

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам

После проведения выплат работникам за счет средств Фонда социального страхования предприятие уведомляет о проведении выплат по установленной Постановлением ФССУ от 19.07.2018 № 12 форме. Сообщение может быть отправлено в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или направлено письмом с уведомлением, или предоставлено непосредственно рабочему органу исполнительной дирекции Фонда или его отделения. Уведомление направляется страхователем в течение месяца со дня проведения выплат.

Рубрика: Финансовая отчетность

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам