Бухгалтерский баланс

Бухгалтерский баланс – документ, характеризующий общее состояние активов и пассивов предприятия на определенный момент (дату) в денежном выражении. Баланс содержит обобщенные данные о финансовом положении организации.

Дані бухгалтерського балансу інформують власника підприємства про матеріальні цінності, величину запасів, інвестиції і капітали, якими він володіє. Бухгалтерський баланс - необхідний документ для керівництва і працівників аналітичного відділу. За допомогою балансу можна складати планування на короткострокову, а іноді і довгострокову перспективу.

Бухгалтерський баланс має типову форму, проте, будь-яке підприємство може самостійно розробити зручну в застосуванні форму бухгалтерського балансу, зберігши при цьому, всі необхідні графи і розділи, затверджені типовою формою. Це стосується і кодів підсумкових рядків, рядків розділів і груп статей. Вони повинні в обов'язковому порядку збігатися з кодами, зазначеними в типовій формі.

На нашому сайті Ви можете завантажити наступні бланки балансу:

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ____________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

 

 

 

 

Середня кількість працівників-1 _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

   

первісна вартість

1001

   

накопичена амортизація

1002

   

Незавершені капітальні інвестиції

1005

   

Основні засоби

1010

   

первісна вартість

1011

   

знос

1012

   

Інвестиційна нерухомість

1015

   

Довгострокові біологічні активи

1020

   

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

   

інші фінансові інвестиції

1035

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

   

Відстрочені податкові активи

1045

   

Інші необоротні активи

1090

   

Усього за розділом I

1095

   

II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

   

Поточні біологічні активи

1110

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

   

з бюджетом

1135

   

у тому числі з податку на прибуток

1136

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

   

Поточні фінансові інвестиції

1160

   

Гроші та їх еквіваленти

1165

   

Витрати майбутніх періодів

1170

   

Інші оборотні активи

1190

   

Усього за розділом II

1195

   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

   

Баланс

1300

   
         

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

   

Капітал у дооцінках

1405

   

Додатковий капітал

1410

   

Резервний капітал

1415

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

   

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Усього за розділом I

1495

   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

   

Довгострокові кредити банків

1510

   

Інші довгострокові зобов’язання

1515

   

Довгострокові забезпечення

1520

   

Цільове фінансування

1525

   

Усього за розділом II

1595

   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

   

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями


1610

   

товари, роботи, послуги

1615

   

розрахунками з бюджетом

1620

   

у тому числі з податку на прибуток

1621

   

розрахунками зі страхування

1625

   

розрахунками з оплати праці

1630

   

Поточні забезпечення

1660

   

Доходи майбутніх періодів

1665

   

Інші поточні зобов’язання

1690

   

Усього за розділом IІІ

1695

   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

   

Баланс

1900

   

Керівник

Головний бухгалтер

__________
-1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ____________________________________________
                                                                      (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090

   

збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120

   

Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190

   

збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

   

Інші фінансові доходи

2220

   

Інші доходи

2240

   

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290

   

збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

   

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350

   

збиток

2355

( )

( )

  1. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

   

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

   

Витрати на оплату праці

2505

   

Відрахування на соціальні заходи

2510

   

Амортизація

2515

   

Інші операційні витрати

2520

   

Разом

2550

   

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

   

Дивіденди на одну просту акцію

2650

   

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

     

Підприємство _____________________________________________
                                                                              (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20___ р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

     

 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

   

 

Повернення податків і зборів

3005

   

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

   

 

Цільового фінансування

3010

   

 

Інші надходження

3095

   

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( )


( )

 

Праці

3105

( )

( )

 

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

 

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

 

Інші витрачання

3190

( )

( )

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

   

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200

   

 

необоротних активів

3205

   

 

Надходження від отриманих:
відсотків


3215

   

 

дивідендів

3220

   

 

Надходження від деривативів

3225

   

 

Інші надходження

3250

   

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


( )


( )

 

необоротних активів

3260

( )

( )

 

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

 

Інші платежі

3290

( )

( )

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

   

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

     

 

Надходження від:
Власного капіталу


3300

   

 

Отримання позик

3305

   

 

Інші надходження

3340

   

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


( )


( )

 

Погашення позик

3350

   

 

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

 

Інші платежі

3390

( )

( )

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

   

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

   

 

Залишок коштів на початок року

3405

   

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

   

 

Залишок коштів на кінець року

3415

   
             

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

     

Підприємство ____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за 20___ р.

 

Форма № 3-н

Код за ДКУД

1801006

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

надходження

видаток

надходження

видаток

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

         

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

       

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів


3505

 


Х

 


Х

 

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

       

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

       

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

       

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

       

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

       

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

       

 

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

       

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

         

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200

 


Х

 


Х

 

необоротних активів

3205

 

Х

 

Х

 

Надходження від отриманих:
відсотків


3215

 


Х

 


Х

 

дивідендів

3220

 

Х

 

Х

 

Надходження від деривативів

3225

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3250

 

Х

 

Х

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


Х

 


Х

 

 

необоротних активів

3260

Х

 

Х

 

 

Виплати за деривативами

3270

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3290

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

       

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

         

 

Надходження від:
Власного капіталу


3300

 


Х

 


Х

 

Отримання позик

3305

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3340

 

Х

 

Х

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


Х

 


Х

 

 

Погашення позик

3350

Х

 

Х

 

 

Сплату дивідендів

3355

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3390

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

       

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

       

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

Х

 

Х

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

       

 

Залишок коштів на кінець року

3415

       
                 

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ____________________________________________
                                                                         (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

 

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:
Зміна облікової політики


4005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)


4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу


4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)


4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Керівник

Головний бухгалтер

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  627 від 27.06.2013№ 48 від 08.02.2014}

Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ________________________________________

за ЄДРПОУ

 

Територія ____________________________________________

за КОАТУУ

 

Організаційно-правова форма господарювання ____________

за КОПФГ

 

Вид економічної діяльності _____________________________

за КВЕД

 

 

 

 

Середня кількість працівників-1 _____________________________________

Адреса, телефон _________________________________________________

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

 

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)

на ____________ 20__ р.

Форма № 1-к

Код за ДКУД

1801007

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

   

первісна вартість

1001

   

накопичена амортизація

1002

   

Незавершені капітальні інвестиції

1005

   

Основні засоби

1010

   

первісна вартість

1011

   

знос

1012

   

Інвестиційна нерухомість

1015

   

Довгострокові біологічні активи

1020

   

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

   

інші фінансові інвестиції

1035

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

   

Відстрочені податкові активи

1045

   

Гудвіл при консолідації

1055

   

Інші необоротні активи

1090

   

Усього за розділом I

1095

   

II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

   

Поточні біологічні активи

1110

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130

   

з бюджетом

1135

   

у тому числі з податку на прибуток

1136

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

   

Поточні фінансові інвестиції

1160

   

Гроші та їх еквіваленти

1165

   

Витрати майбутніх періодів

1170

   

Інші оборотні активи

1190

   

Усього за розділом II

1195

   

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

   

Баланс

1300

   

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. Власний капітал

     

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

   

Капітал у дооцінках

1405

   

Додатковий капітал

1410

   

Резервний капітал

1415

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

   

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

Неконтрольована частка

1490

   

Усього за розділом I

1495

   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

   

Довгострокові кредити банків

1510

   

Інші довгострокові зобов’язання

1515

   

Довгострокові забезпечення

1520

   

Цільове фінансування

1525

   

Усього за розділом II

1595

   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

   

Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями


1610

   

товари, роботи, послуги

1615

   

розрахунками з бюджетом

1620

   

у тому числі з податку на прибуток

1621

   

розрахунками зі страхування

1625

   

розрахунками з оплати праці

1630

   

Поточні забезпечення

1660

   

Доходи майбутніх періодів

1665

   

Інші поточні зобов’язання

1690

   

Усього за розділом IІІ

1695

   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

   

Баланс

1900

   

Керівник

Головний бухгалтер

__________
-1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ____________________________________________
                                                                               (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Консолідований звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за __________________ 20__ р.

Форма № 2-к

Код за ДКУД

1801008

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Валовий:
прибуток


2090

   

збиток

2095

( )

( )

Інші операційні доходи

2120

   

Адміністративні витрати

2130

( )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток


2190

   

збиток

2195

( )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

   

Інші фінансові доходи

2220

   

Інші доходи

2240

   

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток


2290

   

збиток

2295

( )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

( )

( )

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат:
прибуток


2350

   

збиток

2355

( )

( )

  1. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

   

Чистий прибуток (збиток), що належить:
власникам материнської компанії


2470

   

неконтрольованій частці

2475

   

Сукупний дохід, що належить:
власникам материнської компанії


2480

   

неконтрольованій частці

2485

   

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

   

Витрати на оплату праці

2505

   

Відрахування на соціальні заходи

2510

   

Амортизація

2515

   

Інші операційні витрати

2520

   

Разом

2550

   

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

   

Дивіденди на одну просту акцію

2650

   

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

     

Підприємство _____________________________________________
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-к

Код за ДКУД

1801009

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

 

1

2

3

4

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

     

 

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

   

 

Повернення податків і зборів

3005

   

 

у тому числі податку на додану вартість

3006

   

 

Цільового фінансування

3010

   

 

Інші надходження

3095

   

 

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( )


( )

 

Праці

3105

( )

( )

 

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

 

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

 

Інші витрачання

3190

( )

( )

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

   

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200

   

 

необоротних активів

3205

   

 

Надходження від отриманих:
відсотків


3215

   

 

дивідендів

3220

   

 

Надходження від деривативів

3225

   

 

Інші надходження

3250

   

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


( )


( )

 

необоротних активів

3260

( )

( )

 

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

 

Інші платежі

3290

( )

( )

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

   

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

     

 

Надходження від:
Власного капіталу


3300

   

 

Отримання позик

3305

   

 

Інші надходження

3340

   

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


( )


( )

 

Погашення позик

3350

   

 

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

 

Інші платежі

3390

( )

( )

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

   

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

   

 

Залишок коштів на початок року

3405

   

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

   

 

Залишок коштів на кінець року

3415

   
           

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

     

Підприємство _________________________________________
                                                                            (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

за __________________ 20__ р.

Форма № 3-кн

Код за ДКУД

1801010

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року видаток

 

надходження

видаток

надходження

видаток

 

1

2

3

4

5

6

 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

         

 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

       

 

Коригування на:
амортизацію необоротних активів


3505

 


Х

 


Х

 

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

       

 

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

       

 

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

       

 

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

       

 

Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань

3560

       

 

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

       

 

Сплачений податок на прибуток

3580

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

       

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

         

 

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій


3200

 


Х

 


Х

 

необоротних активів

3205

 

Х

 

Х

 

Надходження від отриманих:
відсотків


3215

 


Х

 


Х

 

дивідендів

3220

 

Х

 

Х

 

Надходження від деривативів

3225

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3250

 

Х

 

Х

 

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій


3255


Х

 


Х

 

 

необоротних активів

3260

Х

 

Х

 

 

Виплати за деривативами

3270

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3290

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

       

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

         

 

Надходження від:
Власного капіталу


3300

 


Х

 


Х

 

Отримання позик

3305

 

Х

 

Х

 

Інші надходження

3340

 

Х

 

Х

 

Витрачання на:
Викуп власних акцій


3345


Х

 


Х

 

 

Погашення позик

3350

Х

 

Х

 

 

Сплату дивідендів

3355

Х

 

Х

 

 

Інші платежі

3390

Х

 

Х

 

 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

       

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

       

 

Залишок коштів на початок року

3405

 

Х

 

Х

 

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

       

 

Залишок коштів на кінець року

3415

       
                 

Керівник

Головний бухгалтер

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

   

01

Підприємство ____________________________________________
                                                                             (найменування)

за ЄДРПОУ

 
         

Консолідований звіт про власний капітал

за _________________ 20___ р.

Форма № 4-к

Код за ДКУД

1801011

 

Стаття

Код рядка

Належить власникам материнської компанії

Неконтрольована частка

Разом

 

зареєстрований  (пайовий)  капітал

капітал у дооцінках

додатковий капітал

резервний капітал

нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

неоплачений капітал

вилучений капітал

всього

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування:
Зміна облікової політики


4005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)


4200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внески учасників:
Внески до капіталу


4240

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

4245

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)


4260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

4300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

Керівник

Головний бухгалтер

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  627 від 27.06.2013№ 48 від 08.02.2014}

 

 

Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності»

ПЕРЕЛІК
додаткових статей фінансової звітності

Статті

Код рядка

1

2

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

1016

Знос інвестиційної нерухомості

1017

Первісна вартість довгострокових біологічних активів

1021

Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів

1022

Гудвіл

1050

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

Виробничі запаси

1101

Незавершене виробництво

1102

Готова продукція

1103

Товари

1104

Депозити перестрахування

1115

Векселі одержані

1120

Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів

1140

Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків

1145

Готівка

1166

Рахунки в банках

1167

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

резервах незароблених премій

1183

інших страхових резервах

1184

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

Емісійний дохід

1411

Накопичені курсові різниці

1412

Інші резерви

1435

Пенсійні зобов’язання

1505

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

Благодійна допомога

1526

Страхові резерви

1530

у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань


1531

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

резерв незароблених премій

1533

інші страхові резерви

1534

Інвестиційні контракти

1535

Призовий фонд

1540

Резерв на виплату джек-поту

1545

Векселі видані

1605

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами

1635

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків

1645

Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю

1650

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

Чисті зароблені страхові премії

2010

Премії підписані, валова сума

2011

Премії, передані у перестрахування

2012

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

Дохід від благодійної допомоги

2241

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Надходження від повернення авансів

3020

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Надходження від операційної оренди

3040

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Надходження від страхових премій

3050

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

Витрачання на оплату авансів

3135

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

Надходження від погашення позик

3230

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

Витрачання на надання позик

3275

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

Витрачання на сплату відсотків

3360

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Фінансові витрати

3540

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

Сплачені відсотки

3585

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

Накопичені курсові різниці

4113

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

Інший сукупний дохід

4116

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

 

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів  627 від 27.06.2013№ 48 від 08.02.2014

Другие документы данной рубрики

Название

Форма заявления 1-ОПП (для юридических лиц и обособленных подразделений)

Форма Заявления 1-ОПП о регистрации налогоплательщика утверждена Приказом Министерства финансов от 24.06.2020 № 323.

Рубрика: Финансовая отчетность

Финансовый отчет малого предприятия

Наиболее показательным и качественным результатом деятельности всей бухгалтерской службы любого предприятия является годовой финансовый отчет. Он содержит информацию о финансовом положении компании, результатах ее деятельности и изменениях в финансовом положении.

Рубрика: Финансовая отчетность

Форма 20-ОПП

Налогоплательщик обязан сообщать обо всех объектах налогообложения и объектах, связанных с налогообложением, контролирующие органы по основному месту учета в соответствии с порядком учета плательщиков налогов. Сообщение по форме №20-ОПП должны представлять все налогоплательщики - как юридические, так и физические лица - предприниматели в случае наличия, возникновения, изменения типа объекта налогообложения. Предлагаем пример формы №20-ОПП и советы, как заполнить

Рубрика: Финансовая отчетность

Сообщение о выплате средств застрахованным лицам

После проведения выплат работникам за счет средств Фонда социального страхования предприятие уведомляет о проведении выплат по установленной Постановлением ФССУ от 19.07.2018 № 12 форме. Сообщение может быть отправлено в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи или направлено письмом с уведомлением, или предоставлено непосредственно рабочему органу исполнительной дирекции Фонда или его отделения. Уведомление направляется страхователем в течение месяца со дня проведения выплат.

Рубрика: Финансовая отчетность

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам