Фискальный чек

Фискальный чек – документ установленной формы, созданный в бумажной и/или электронной форме (электронный фискальный чек) регистратором расчетных операций или программным регистратором расчетных операций.

Форма та зміст фіскального чека регламентовані законодавством (зокрема, Наказом Міністерства фінансів від 21.01.2016  № 13).

Додаток 1
до Положення про форму
та зміст розрахункових документів
(пункт 1 розділу ІІ)

Форма № ФКЧ-1

ФІСКАЛЬНИЙ КАСОВИЙ ЧЕК НА ТОВАРИ (ПОСЛУГИ)

Рядок

 

 

1.

Найменування суб’єкта господарювання

 

2.

Назва господарської одиниці

 

 

3.

Адреса господарської одиниці

 

 

4.

ПН

Індивідуальний податковий номер платника ПДВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

ІД

Податковий номер/серія (за наявності) та номер паспорта1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Кількість товару (послуги)

Знак «х»

Вартість одиниці виміру

 

 

 

 

7.

Код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД2

 

 

8.

Цифрове значення штрихового коду товару3

 

9.

Цифрове значення штрихового коду марки
акцизного податку на алкогольні напої

 

 

10.

Назва товару (послуги)

Вартість

Літерне позначення ставки ПДВ

 

 

 

11.

Ідентифікатор еквайра та торгівця або інші реквізити,
що дають змогу їх ідентифікувати

 

 

 

 

 

 

 

12.

Ідентифікатор платіжного пристрою

 

 

13.

Сума комісійної винагороди (у разі наявності)

 

 

14.

Вид операції

 

 

15.

ЕПЗ

Реквізити електронного платіжного засобу (платіжної картки)4

 

 

16.

ПЛАТІЖНА СИСТЕМА

 

 

 

 

КОД АВТ.

Код авторизації5

 

 

17.

КАСИР

Підпис касира6

 

 

18.

ДЕРЖАТЕЛЬ ЕПЗ

Підпис держателя електронного платіжного засобу7

 

 

19.

Форма оплати

 

Сума коштів

 

Валюта операції

 

 

20.

СУМА

Загальна вартість придбаних товарів (отриманих послуг) за чеком

 

 

21.

ПДВ

 

Літерне позначення ставки ПДВ

Ставка ПДВ у відсотках

Сума ПДВ

 

 

 

 

22.

Акцизний податок

 

Літерне позначення

Ставка акцизного податку

Сума акцизного податку

 

 

 

23.

Заокруглення

 

24.

До сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.

Фіскальний номер касового чека/
фіскальний номер електронного касового чека

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поточна дата

 

 

.

 

 

.

 

 

 

 

Час проведення розрахунку

 

 

-

 

 

-

 

 

 

26.

QR-код8

 

 

27.

Позначка щодо режиму роботи (офлайн/онлайн)
(для програмних реєстраторів розрахункових операцій)

 

 

28.

Контрольне число, сформоване в режимі офлайн9

(для програмних реєстраторів розрахункових операцій)

 

 

29.

ЗН

Заводський номер реєстратора розрахункових операцій10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.

ФН

Фіскальний номер реєстратора розрахункових операцій/
Фіскальний номер програмного реєстратора розрахункових операцій

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

ФІСКАЛЬНИЙ ЧЕК

Найменування або графічне зображення виробника

 

1. Серія та номер паспорта / номер ID картки (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відповідну відмітку в паспорті).

2. Зазначається код товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, що встановлений Законом України «Про Митний тариф України».

3. Зазначається у випадках, передбачених чинним законодавством, а у разі непередбачення — за бажанням платника.

4. Допустимі правилами безпеки платіжної системи.

5. Код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі, крім випадків, коли правила розрахунків платіжної системи передбачають складання розрахункових документів із застосуванням електронних платіжних засобів (платіжних карток) без виконання процедур авторизації.

6. Якщо це передбачено правилами платіжної системи.

7. Підпис касира та підпис держателя електронного платіжного засобу (платіжної картки) (якщо це передбачено правилами платіжної системи) в окремих рядках, перед якими друкуються відповідно написи «Касир» та «Держатель ЕПЗ».

8. QR-код зазначається у разі наявності.

9. Контрольне число формується за допомогою одностороннього алгоритму хешування даних. В один період часу для всіх програмних реєстраторів розрахункових операцій застосовується одна хеш-функція, визначена центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну податкову політику, інформація про яку оприлюднюється в Електронному кабінеті.

10. Заводський номер для програмних реєстраторів розрахункових операцій не зазначається.

__________
Примітка.

Рядки 6–10 фіскального касового чека повторюються відповідно до кількості різних назв товарів (послуг), які оплачені за одним касовим чеком. Якщо кількість придбаного товару (обсяг отриманої послуги) дорівнює одиниці виміру, то відомості про товар (послугу) можна друкувати в одному рядку. Якщо реєстратор розрахункових операцій/програмний реєстратор розрахункових операцій працює з цінами (тарифами), що включають ПДВ, то в касовому чеку друкується вартість кожного товару (послуги) з урахуванням ПДВ, інакше — вартість без урахування ПДВ.

Рядки 11–18 заповнюються у разі застосування при проведенні розрахунків з використанням електронного платіжного засобу (платіжної картки) платіжного терміналу, з’єднаного або поєднаного з реєстратором розрахункових операцій.

Рядки 15, 16, 18 повторюються відповідно до кількості електронних платіжних засобів, з використанням яких здійснюється оплата.

Рядок 19 фіскального касового чека повторюється відповідно до кількості різних форм оплати. У разі здійснення оплати тільки в готівковій формі дозволяється не друкувати цього рядка.

Рядки 21 та 22 фіскального касового чека повторюються відповідно до кількості податкових груп за різними ставками ПДВ та акцизного податку. Дозволяється не друкувати рядків за податковими групами, якщо сума ПДВ або акцизного податку дорівнює нулю.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 288 від 19.02.2018; в редакції Наказів Міністерства фінансів № 306 від 18.06.2020, № 329 від 08.06.2021}

Другие документы данной рубрики

Название

Справка ОК-5

Справка ОК-5 – это сформированные индивидуальные сведения о застрахованном лице из реестра застрахованных лиц. Справка формируется за любой период начиная с 2000 года и содержит, в частности, данные о сумме заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. Такая справка предоставляется территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме. Справку ОК-5 можно также сгенерировать на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка об отсутствии задолженности

Справка содержит информацию об отсутствии задолженности по налоговым и другим платежам в бюджет. Предлагаем образец справки об отсутствии налоговой задолженности для тендера.

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения

Упрощенная система налогообложения, учета и отчетности – особый механизм взимания налогов и сборов, устанавливающий замену уплаты отдельных налогов и сборов на уплату единого налога.

Рубрика: Для бухгалтера

Передаточный акт

Передаточный акт составляется в случае реорганизации предприятия и утверждается собственником и правопреемником

Рубрика: Для бухгалтера

Заявление на налоговую социальную льготу

Заявление о применении налоговой социальной льготы подает работник работодателю, указав основание для применения такой льготы.

Рубрика: Для бухгалтера

Справка ОК-7

Справка ОК-7 формируется за период с 2011 г. и содержит сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается единый социальный взнос и страховой стаж. Указанная справка выдается территориальными органами Пенсионного фонда Украины в бумажной и электронной форме, позволяющей проверить страховой стаж работника, согласно которому определяют, каким будет процент начисления сумм. Как правило, используется для определения страхового стажа для расчета сумм больничных или начисления пособия по безработице и прочее. Справку ОК-7 можно также получить онлайн через интернет на Портале Дія.

Рубрика: Для бухгалтера

Товарный чек (бланк)

Товарный чек – расчетный документ, используемый субъектами хозяйствования, которые не обязаны применять РРО. Законодательно утвержденной формы товарного чека нет, однако он должен содержать определенные обязательные реквизиты. Далее приводим шаблон пустого бланка товарного чека.

Рубрика: Для бухгалтера

«Нулевая» декларация о доходах + образец заполнения

«Нулевое» (одноразовое) декларирование проводится с сентября 2021 по март 2022 года в рамках программы «налоговой амнистии».

Рубрика: Для бухгалтера

Больничный лист (листок нетрудоспособности), бланк + образец заполнения

С 1 мая 2021 действует электронный больничный. Параллельно с ним определенное время будет действовать и бумажная форма. Со временем останется только электронная. Врач вносит больничный в базу в системе EHealth, подписывает электронной подписью. Бухгалтер будет получать доступ к больничным в базе и подавать в электронной форме заявление-расчет больничных в ФСС. Предлагаем ознакомиться, как выглядит и как заполнить больничный лист в Украине.

Рубрика: Для бухгалтера

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам