Образец агентского договора

Агентский договор в Украине заключается только между субъектами хозяйственной деятельности. Стороны Агентского договора называются - Принципал и Агент. Агент действует от имени и в интересах Принципала. Предметом может быть как совершение сделки, так и услуги, способствующие ее совершению.

Агентський договір

 

 

м. _______________ "____"_________20__р.

 

  _____________________________________ (найменування), надалі  Принципал, в особі ___________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі _________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з одного боку, і ______________________________ (найменування), надалі  Агент, в особі _____________________________ (посада, п.і.п.), що діє на підставі __________________________ (статуту, положення, доручення із вказівкою її номера й дати), з іншого боку, надалі  Сторони, уклали даний договір про нижченаведене.

 

  1. Предмет договору

1.1. Принципал надає Агентові монопольне право на виконання агентстких функцій по маркетингу й можливості поставки продукції Принципала (Додаток 1) на територію України, надалі  Територія.

  1. Зобов'язання Агента

2.1. Відповідно до  предмета даного договору Агент зобов'язується:

сприяти  просуванню продукції Принципала з використанням рекламних і ознайомлювальних матеріалів, поставлених Принципалом, а також здійснювати активні дії по сприянню Принципалу в укладенні договорів із продажу  її продукції на Території;

вивчати Територію з метою виявлення потенційних замовників на продукцію Принципала;

проводити аналіз наявності в потенційних замовників необхідних дозволів для здійснення їхніх проектів, їхньої платоспроможності;

поширювати рекламні матеріали, пов'язані із продукцією Принципала, і проводити представлення цієї продукції;

інформувати Принципала про необхідність проведення переговорів;

сприяти організації зустрічей і техніко-комерційних переговорів між представниками Принципала й замовниками;

сприяти укладенню між Принципалом й замовником взємовигідного договору;

проводити консультування по правових і комерційних питаннях експортно-імпортного регулювання на Території у зв'язку із укладеними Принципалом договорами.

2.2. Агент не має права укладати договори від імені Принципала.

2.3. Агент користується незалежністю відносно  власної діяльності.

2.4. Агент зобов'язується строго дотримуватися директив Принципала відносно цін, умов поставок і платежів.

2.5. Агент вправі звертатися з комерційними пропозиціями до замовників тільки з письмової згоди Принципала.

  1. Зобов'язання Принципала.

3.1. Відповідно до  предмета даного договору Принципал зобов'язується:

- забезпечити Агента необхідними діючими рекламними й ознайомлювальними матеріалами, пов'язаними із продукцією;

забезпечувати Агента інформацією про орієнтовні ціни на продукцію;

передавати через Агента комерційні пропозиції замовникам, виявленим Агентом;

передавати Агентові звіти про продажі, зроблені при сприянні Агента, і копії договорів між Принципалом й замовником, укладені відповідно до даного договору;

проводити технічні й комерційні переговори по проектах, що виникають в результаті дій Агента або з його участю.

3.2. Принципал зобов'язується вчасно й повністю оплатити Агентові винагороду, яка належить йому відповідно до  дійсного договору.

  1. Розмір винагороди й порядок платежів.

4.1. За виконання робіт за даним договором Принципал зобов'язується сплатити Агентові винагороду в розмірі _____% від продажної вартості продукції, яку поставляє Принципал за договором, укладення якого пов'язане з функціями Агента.

4.2. У випадку, коли Агент виступає як  покупець (імпортер) продукції фірми, діють положення попереднього підпункту.

 

4.3. Принципал зобов'язується оплатити Агентові належну йому винагороду протягом  ________ денного строку після сплати замовником рахунків за поставлену Принципалом продукцію у валюті договору.

4.4. Оплата договору здійснюється шляхом переказу відповідних сум на рахунок Агента в банку. Підтвердження банком Агента одержання переказу є доказом виконання Принципалом її зобов'язань.

4.5. Сторони можуть домовитися про придбання Принципалом для Агента в рахунок належної йому за даним договором винагороди необхідного обладнання, машин, приладів і іншої продукції. Конкретний перелік зазначеної продукції Сторони погодять додатково.

4.6. Даним договором не покриваються послуги:

по сервісу, здійснюваному після продажу;

по введенню продукції в експлуатацію;

технічному обслуговуванню й навчанню.

  1. Заключні положення

5.1. Даний договір набуває чинності  після підписання його Принципалом й Агентом і буде діяти протягом  _________________ від дня його підписання. Строк його дії автоматично продовжується на ____________ за умови, що жодна йз сторін  не повідомить іншу про відмову від договору за два місяці до дати припинення його дії.

5.2. Даний договір може бути розірваний в ___________________ денний строк після надання однією із сторін письмового повідомлення у випадку невиконання іншою стороною своїх зобов'язань за договором.

5.3. Всі додатки до даного договору є його невід'ємними частинами.

5.4. Договір буде вважатися виконаним після виконання взаємних зобов'язань і врегулювання всіх розрахунків між Принципалом й Агентом.

5.5. У випадку виникнення спорів з питань, передбачених даним договором або у зв'язку з ним, сторони приймуть всі міри для вирішення їх шляхом переговорів між собою.

5.6. У випадку неможливості врегулювання можливих суперечок за даним договором або у зв'язку з ним шляхом переговорів такі суперечки не підлягають розгляду судом.

5.7. Даний договір складений у двох екземплярах українською мовою, по одному екземпляру для кожної сторони.

 

Юридичні адреси сторін:

Принципал:________________________________________________

 

Агент:________________________________________________

 

Підписи

 

Печатки

Другие документы данной рубрики

Название

Договор о предоставлении услуг муниципальной няни

Правительственный проект «Муниципальная няня» предусматривает ежемесячное предоставление безвозвратной финансовой помощи семьям в размере прожиточного минимума на детей до шести лет, устанавливаемого на начало каждого календарного года.

Рубрика: Договора

Образец договора поставки

По договору поставки одна сторона (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок товар в собственность другой стороны (покупателя) для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Рубрика: Договора

Протокол разногласий к договору

Договор считается заключенным, когда договорные стороны в надлежащей форме приходят к согласию по всем существенным условиям договора. При наличии возражений по отдельным условиям договора сторона, получившая проект договора, может составить протокол разногласий и направить его другой стороне. Другая сторона, получив протокол разногласий, принимает меры к их урегулированию. Принятые предложения включаются в договор, дополнительное соглашение и т.д.

Рубрика: Договора

Договор хранения образец

По договору хранения одна сторона (Хранитель) обязуется хранить вещь, передаваемую ей другой стороной (Поклажедателем), и вернуть ее последнему в сохранности.

Рубрика: Договора

Образец внешнеэкономического контракта на двух языках

Внешнеэкономический контракт – соглашение между двумя контрагентами, находящимися в разных странах. Предметом такого контракта могут быть поставки товара, оказание услуг, посредническая деятельность и т.д. Заключается внешнеэкономический контракт в простой письменной форме. Предлагаем ознакомиться с примером договора внешнеэкономической деятельности.

Рубрика: Договора

Ответ на претензию

Ответ на претензию составляется в произвольной форме и подписывается уполномоченным лицом. Предлагаем пример, как составить ответ на претензию

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Типовой договор о реструктуризации задолженности

Типовой договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги утвержден Постановлением КМУ от 27 июня 2003 N 976.

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Договор поручения образец

По договору поручения одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия. Сторонами договора являются Поверенный и Доверитель. Предлагаем образец договора поручения между юридическими, физическими лицами

Рубрика: Договора

Дополнительное соглашение образец

Дополнительное соглашение заключается при необходимости внести изменения в основной договор. В дополнительных соглашениях излагаются только положения, которые Стороны договора желают изменить или дополнить.

Рубрика: Договора

Договор купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи машины заключается в письменной форме. Приобретенный автомобиль подлежит регистрации в сервисном центре МВД в течение 10 дней. Предлагаем бланк договора купли-продажи авто.

Рубрика: Договора

Договор займа

По договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества. Предлагаем образец договора займа денег

Рубрика: Договора

Отчет о выполнении договора о закупке + форма, образец

Согласно ст.42 Закона Украины «О публичных закупках» отчет о выполнении договора о закупке должен содержать следующую информацию:

Рубрика: Договора

Письмо-сообщение о прекращении договора аренды

Если договором аренды имущества предусмотрена его автоматическая пролонгация на новый срок, следует своевременно позаботиться о том, чтобы уведомить другую сторону договора о своем желании его расторгнуть. Такое сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Рубрика: Договора

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам