Договор купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи машины заключается в письменной форме. Приобретенный автомобиль подлежит регистрации в сервисном центре МВД в течение 10 дней. Предлагаем бланк договора купли-продажи авто.

Термін дії договору купівлі-продажу авто

В Україні не встановлено фіксований термін дії договору купівлі продажу автомобіля. Покупець повинен оплатити покупку транспортного засобі та здійснити державну реєстрацію автомобіля протягом десяти днів.

Зразок договору купівлі-продажу авто

ДОГОВІР КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЯ

Місто Київ,  дата

 

Ми, що нижче підписалися: з однієї сторони - ПІБ______________, ідентифікаційний номер______, , що проживає в м. Києві по вул._____________, далі іменований „Продавець", та, з іншої сторони -ПІБ_____________, ідентифікаційний номер______, що проживає в м. Києві по вул.____________, далі іменований „Покупець", діючи добровільно і перебуваючи при здоровому розумі та ясній пам'яті, розуміючи значення своїх дій, попередньо ознайомлені нотаріусом з приписами цивільного законодавства, що регулюють укладений нами правочин (зокрема, з вимогами щодо недійсності правочину), керуючись Главою 54, а також ст. ст. 202-204, 626, 627 ЦК України, уклали цей Договір про таке:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати майно у власність Покупцю, а Покупець зобов'язується прийняти і сплатити за нього обумовлену грошову суму.

1.2. Автомобіль, що відчужується за цим Договором, має такі характеристики:

Марка (модель): ______, _____року випуску;
Номер кузова: ________________
Об'єм двигуна: _______куб. см., далі за текстом — "Автомобіль".

1.3. Автомобіль належить Продавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії КІС №______, що видано ________ року МРЕВ УДАЇ м.Києва. Автомобіль знято з обліку Продавцем для реалізації в межах України ________ року з видачею транзитних номерних знаків _______.

1.4. Продавець стверджує, що на момент укладення цього договору Автомобіль не перебуває під арештом чи забороною, щодо нього не ведуться судові спори, він не заставлений, у податковій заставі не перебуває, відносно нього не укладено будь-яких договорів з відчуження чи щодо користування з іншими особами. Треті особи не мають прав на Автомобіль. Правочин не суперечить правам та інтересам малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей (п. 6 ст. 203 ЦК України). Згода іншого з подружжя на укладення цього Договору отримана у встановленому законом порядку. Відсутність податкової застави Автомобіля підтверджується витягом №______ від _______ року з Державного реєстру застав рухомого майна.

1.5. Автомобіль оглянутий Покупцем. Недоліків, які перешкоджають використанню Автомобіля за цільовим призначенням, на момент огляду не виявлено. Претензій до Продавця щодо якісних характеристик відчужуваного Автомобіля Покупець не має.

2. ЦІНА ДОГОВОРУ

2.1. Оціночна вартість Автомобіля, відповідно до Звіту про експертну оцінку станом на______року, виданого експертом ________, становить ________(_______) гривень.

2.2. Продаж Автомобіля за домовленістю сторін вчиняється за ______(______) гривень, які отримані Продавцем від Покупця до оформлення цього договору, оскільки Сторони встановили, що умови Договору щодо сплати ціни Договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення (п. З ст. 631 ЦК України).

2.3. Сторони підтверджують факт повного розрахунку за проданий Автомобіль.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Обов'язки Продавця:

3.1.1. Передати Автомобіль Покупцю у стані, що відповідає технічним нормам і звичайним вимогам.

3.1.2. Попередити Покупця про права третіх осіб на Автомобіль.

3.1.3. Попередити Покупця про всі відомі йому недоліки речі.

3.1.4. Зберігати майно у випадку, якщо право власності на майно перейде до Покупця раніш передачі речі.

3.2. Права Продавця:

3.2.1. Вимагати сплати встановленої ціни за Автомобіль відповідно до умов цього Договору.

3.2.2. Вимагати прийняття Автомобіля Покупцем у стані, що відповідає технічним нормам та звичайним вимогам й умовам цього Договору.

3.3. Обов'язки Покупця:

3.3.1. Прийняти Автомобіль у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам і умовам цього Договору.

3.3.2. Вимагати від Покупця виконання інших обов'язків за цим Договором.

3.4. Права Покупця:

3.4.1. Вимагати від Продавця передачі Автомобіля у стані, що відповідає технічним нормам звичайним вимогам й умовам цього Договору.

3.4.2. Вимагати від Продавця виконання інших обов'язків за цим Договором.

3.5. Інші права та обов'язки сторін — згідно з чинним законодавством.

4. ІНШІ УМОВИ

4.1. Вимоги законодавства щодо змісту, значення й правових наслідків правочину, що укладається сторонами, їм роз'яснено нотаріусом. Сторони підтверджують, що цей правочин не є фіктивним чи удаваним, тобто не є таким, що передбачено ст. ст. 234, 235 ЦК України. Також Продавцю роз'яснено про звільнення від податку з доходів фізичних осіб, встановленого п. 12.1 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" у сумах, передбачених п. 7.1. цього Закону, оскільки Продавцем до бюджету сплачено відповідне державне мито.

4.2. У випадках, не передбачених даним Договором, сторони керуються чинним законодавством.

4.3. Відповідальність сторін встановлюється згідно з чинним законодавством.

4.4. Договір є укладеним з моменту нотаріального посвідчення, що відповідає вимогам ст. 639 ЦК України.

4.5. Усі зміни та доповнення до цього Договору, що зроблені за узгодженням сторін, повинні бути нотаріально посвідчені, що відповідає ст. 654 ЦК України.

4.6. Витрати у зв'язку з укладенням цього договору сторони несуть у рівних частинах.

4.7. Нотаріусом роз'яснено Покупцю необхідність у десятиденний строк після нотаріального посвідчення цього Договору здійснити державну Реєстрацію Автомобіля протягом десяти днів згідно з „Правилами державної реєстрації та обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок, моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок", що затверджені Постановою КМУ від 07 вересня 1998 року № 1388.

4.9. Договір укладено у трьох примірниках, два з яких передано сторонам, третій — у справах приватного нотаріуса.

Підписи  та реквізити сторін

Другие документы данной рубрики

Название

Образец агентского договора

Агентский договор в Украине заключается только между субъектами хозяйственной деятельности. Стороны Агентского договора называются - Принципал и Агент. Агент действует от имени и в интересах Принципала. Предметом может быть как совершение сделки, так и услуги, способствующие ее совершению.

Рубрика: Договора

Договор о предоставлении услуг муниципальной няни

Правительственный проект «Муниципальная няня» предусматривает ежемесячное предоставление безвозвратной финансовой помощи семьям в размере прожиточного минимума на детей до шести лет, устанавливаемого на начало каждого календарного года.

Рубрика: Договора

Образец договора поставки

По договору поставки одна сторона (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок товар в собственность другой стороны (покупателя) для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Рубрика: Договора

Протокол разногласий к договору

Договор считается заключенным, когда договорные стороны в надлежащей форме приходят к согласию по всем существенным условиям договора. При наличии возражений по отдельным условиям договора сторона, получившая проект договора, может составить протокол разногласий и направить его другой стороне. Другая сторона, получив протокол разногласий, принимает меры к их урегулированию. Принятые предложения включаются в договор, дополнительное соглашение и т.д.

Рубрика: Договора

Договор хранения образец

По договору хранения одна сторона (Хранитель) обязуется хранить вещь, передаваемую ей другой стороной (Поклажедателем), и вернуть ее последнему в сохранности.

Рубрика: Договора

Образец внешнеэкономического контракта на двух языках

Внешнеэкономический контракт – соглашение между двумя контрагентами, находящимися в разных странах. Предметом такого контракта могут быть поставки товара, оказание услуг, посредническая деятельность и т.д. Заключается внешнеэкономический контракт в простой письменной форме. Предлагаем ознакомиться с примером договора внешнеэкономической деятельности.

Рубрика: Договора

Ответ на претензию

Ответ на претензию составляется в произвольной форме и подписывается уполномоченным лицом. Предлагаем пример, как составить ответ на претензию

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Типовой договор о реструктуризации задолженности

Типовой договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги утвержден Постановлением КМУ от 27 июня 2003 N 976.

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Договор поручения образец

По договору поручения одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия. Сторонами договора являются Поверенный и Доверитель. Предлагаем образец договора поручения между юридическими, физическими лицами

Рубрика: Договора

Дополнительное соглашение образец

Дополнительное соглашение заключается при необходимости внести изменения в основной договор. В дополнительных соглашениях излагаются только положения, которые Стороны договора желают изменить или дополнить.

Рубрика: Договора

Договор займа

По договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества. Предлагаем образец договора займа денег

Рубрика: Договора

Отчет о выполнении договора о закупке + форма, образец

Согласно ст.42 Закона Украины «О публичных закупках» отчет о выполнении договора о закупке должен содержать следующую информацию:

Рубрика: Договора

Письмо-сообщение о прекращении договора аренды

Если договором аренды имущества предусмотрена его автоматическая пролонгация на новый срок, следует своевременно позаботиться о том, чтобы уведомить другую сторону договора о своем желании его расторгнуть. Такое сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Рубрика: Договора

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам