Договор о предоставлении услуг муниципальной няни

Правительственный проект «Муниципальная няня» предусматривает ежемесячное предоставление безвозвратной финансовой помощи семьям в размере прожиточного минимума на детей до шести лет, устанавливаемого на начало каждого календарного года.

Отже, щомісячно отримувати зазначену вище допомогу мають сім’ї, у яких є дитина віком до трьох років. При цьому вона надається незалежно від того, працює мама дитини чи перебуває у відпустці з догляду за дитиною.

Грошова допомога виплачуватиметься управлінням соціального захисту населення за місцем реєстрації особи, яка претендує на отримання компенсації, наприкінці кожного місяця і автоматично переглядатиметься щороку відповідно до прожиткового мінімуму на дітей віком до шести літ, встановленого станом на 1 січня відповідного року.

Для отримання допомоги необхідно:

 1. Самостійно обрати няню. Порівняти ціни на послуги няні можна в каталозі Prostobank.ua або Bankchart.com.ua
 2. Укласти з нею цивільно-правовий договір (не потребує нотаріального чи іншого завірення).
 3. Подати такі документи в управління соціального захисту населення для оформлення компенсації послуги «муніципальна няня»:
  • заяву про надання допомоги;
  • копію договору з нянею;
  • копію свідоцтва про народження дитини;
  • копію основних сторінок паспорта мами або тата;
  • підтверджуючі документи, що підтверджують оплату послуги няні (виписка з банківського рахунку, розрахункова квитанція тощо).

Оформити договір на послуги няні можна лише із зареєстрованою фізичною особою — підприємцем (ФОП) за такими кодами: КВЕД 97.00, КВЕД 88.91.

Зразок

 

ДОГОВІР

про надання послуг

 

 м. Київ                                                                                                                      «__» _________ р.

 

Замовник: фізична особа ___________________________________,  з однієї сторони, і

Виконавець: фізична особа-підприємець ____________________, який діє на підставі свідоцтва про реєстрацію _______________________________________________________________

з іншої сторони, які разом іменуються Сторони, уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

1.1.       За завданням Замовника Виконавець надає послуги по догляду за дитиною Замовника ________________________________, 20__ року народження (надалі — Послуги) в обсязі та на умовах, визначених цим Договором, а Замовник зобов’язується своєчасно здійснювати оплату цих Послуг.

Місце надання Послуг: за місцем реєстрації дитини Замовника.

1.2. За цим Договором Виконавець надає Замовнику такі послуги:

1.2.1. годувати дитину у погоджені із Замовником час та перелік продуктів харчування рази на день;

1.2.2. готувати їжу для дитини з урахуванням віку дитини та стану здоров'я дитини;

1.2.3. гуляти з дитиною відповідно до графіка затвердженим Замовником, у місцях, ним визначеним або погодженим Виконавцем з Замовником;

1.2.4. переодягати дитину в разі необхідності (для дотримання гігієни, для прогулянок, для ігор, знаходження в квартирі);

1.2.5. укладати спати дитину в години, визначені Замовником;

1.2.6. грати з дитиною в розвиваючі ігри з урахуванням віку дитини та стану її здоров'я;

1.2.7. надавати першу медичну допомогу дитині у разі необхідності;

1.2.8. негайно викликати швидку допомогу в необхідних випадках, одержувати консультації по телефону __________ у лікаря ________________________ . У будь-яких випадках необхідності звернення за допомогою до лікарів негайно повідомляти про всі події з дитиною за відомими Виконавцю телефонами Замовника, або його близьких.

2. Обов'язки Виконавця

2.1 Якісно та вчасно надавати передбачені у п. 1.2 Договору послуги Замовнику.

2.2 Не залишати дитину одну, навіть у випадку, якщо Замовник своєчасно не з'явився на місце надання Послуг у разі закінчення часу їх надання Виконавцем.

2.3 Постійно спостерігати за діями дитини, в т.ч. під час сну, не відлучатися від дитини під час сну на прогулянці.

2.4 Повідомляти про всі зміни у своєму здоров'ї, щоб уникнути зараження дитини, а також інших негативних наслідків.

2.5 У разі виникнення обставин, які перешкоджають належному виконанню своїх обов'язків за цим Договором, негайно повідомити про це Замовника.

2.6 Вживати будь-яких інших необхідних заходів, потрібних для належного виконання своїх зобов'язань за Договором.

2.7 Підписувати і передавати Замовнику акти про надані послуги.

3. Права Виконавця

3.1 Самостійно вибирати маршрут прогулянок з дитиною, погодивши його з Замовником.

3.2 Самостійно вибирати одяг для дитини з наявної у Замовника в залежності від пори року.

3.3 Відмовитися від надання Послуг за цим договором, сповістивши Замовника за 1 місяць.

4. Обов'язки Замовника

4.1 Забезпечити Виконавця всією інформацією, яка потрібна йому для належного виконання зобов'язання з надання передбачених цим Договором Послуг.

4.2 За потреби забезпечити Виконавця всім необхідним майном (одяг, харчування, засоби гігієни, іграшки, дитячі книги, тощо) для виконання своїх обов'язків за цим Договором належним чином.

4.3 Приймати від Виконавця послуги, що надаються ним за цим Договором.

4.4 Оплачувати надані Виконавцем Послуги на умовах та в порядку, визначеному цим Договором.

5. Права Замовника

5.1. У будь-який час перевіряти якість та порядок здійснення Виконавцем своїх обов'язків за цим Договором.

5.2. Будь-коли розірвати договір з Замовником, попередивши його про це за 30 календанрних днів.

6. Ціна та порядок оплати послуг

 6.1 Вартість Послуг за цим Договором становить ______ грн. за одну годину надання Послуг. Загальна сума, яка підлягає оплаті за один календарний місяць фіксується в Акті про надані Послуги з урахуванням фактично витраченого часу на надання Послуг та встановленої в цьому пункті вартості години надання Послуг.

 6.2 Акт про надані Послуги підписується Сторонами до 3 числа місяця, наступного за календарним місяцем, в якому фактично надавалися Послуги.

 6.3 Замовник зобов'язаний оплатити визначену в Акті про надані послуги вартість послуг протягом двох робочих днів з моменту підписання такого акта.

7. Відповідальність та порядок вирішення спорів

7.1. Сторони цього Договору несуть відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства.

7.2. За одноразову необґрунтовану відмову від виконання своїх зобов'язань винна Сторона сплачує другій Стороні штраф у розмірі ______ грн за кожен такий випадок.

7.3. За недотримання строків оплати наданих послуг, визначених у цьому Договорі, Замовник сплачує Виконавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожен день прострочення.

7.4. Усі спори, що виникають з цього Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів. У разі неможливості досягти згоди шляхом переговорів Сторона має право звернутися до суду.

8. Інші умови

8.1. У всьому, що не передбачено цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

8.2. Цей Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної із Сторін.

8.3. Цей Договір набирає чинності з дня підписання його Сторонами та діє до 31 грудня 2019 року.

8.4. Договір може бути розірваним за взаємною згодою Сторін. Одностороннє розірвання Договору допускається лише у випадках, передбачених цим Договором та законодавством України.

9. Місцезнаходження та реквізити Сторін

9.1. Замовник:

Поштова адреса та індекс_________________________________________________________________

Телефон

__________________________________________________________________________________

9.2. Виконавець:

Поштова адреса та індекс__________________________________________________________________

Телефон/факс______________________________________________________________________________

Поточний рахунок ___________________________________________________________________

ЄДРПОУ

 

Замовник                                                                                        Виконавець

 

________________                                                                          _________________

Другие документы данной рубрики

Название

Образец агентского договора

Агентский договор в Украине заключается только между субъектами хозяйственной деятельности. Стороны Агентского договора называются - Принципал и Агент. Агент действует от имени и в интересах Принципала. Предметом может быть как совершение сделки, так и услуги, способствующие ее совершению.

Рубрика: Договора

Образец договора поставки

По договору поставки одна сторона (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок товар в собственность другой стороны (покупателя) для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Рубрика: Договора

Протокол разногласий к договору

Договор считается заключенным, когда договорные стороны в надлежащей форме приходят к согласию по всем существенным условиям договора. При наличии возражений по отдельным условиям договора сторона, получившая проект договора, может составить протокол разногласий и направить его другой стороне. Другая сторона, получив протокол разногласий, принимает меры к их урегулированию. Принятые предложения включаются в договор, дополнительное соглашение и т.д.

Рубрика: Договора

Договор хранения образец

По договору хранения одна сторона (Хранитель) обязуется хранить вещь, передаваемую ей другой стороной (Поклажедателем), и вернуть ее последнему в сохранности.

Рубрика: Договора

Образец внешнеэкономического контракта на двух языках

Внешнеэкономический контракт – соглашение между двумя контрагентами, находящимися в разных странах. Предметом такого контракта могут быть поставки товара, оказание услуг, посредническая деятельность и т.д. Заключается внешнеэкономический контракт в простой письменной форме. Предлагаем ознакомиться с примером договора внешнеэкономической деятельности.

Рубрика: Договора

Ответ на претензию

Ответ на претензию составляется в произвольной форме и подписывается уполномоченным лицом. Предлагаем пример, как составить ответ на претензию

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Типовой договор о реструктуризации задолженности

Типовой договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги утвержден Постановлением КМУ от 27 июня 2003 N 976.

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Договор поручения образец

По договору поручения одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия. Сторонами договора являются Поверенный и Доверитель. Предлагаем образец договора поручения между юридическими, физическими лицами

Рубрика: Договора

Дополнительное соглашение образец

Дополнительное соглашение заключается при необходимости внести изменения в основной договор. В дополнительных соглашениях излагаются только положения, которые Стороны договора желают изменить или дополнить.

Рубрика: Договора

Договор купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи машины заключается в письменной форме. Приобретенный автомобиль подлежит регистрации в сервисном центре МВД в течение 10 дней. Предлагаем бланк договора купли-продажи авто.

Рубрика: Договора

Договор займа

По договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества. Предлагаем образец договора займа денег

Рубрика: Договора

Отчет о выполнении договора о закупке + форма, образец

Согласно ст.42 Закона Украины «О публичных закупках» отчет о выполнении договора о закупке должен содержать следующую информацию:

Рубрика: Договора

Письмо-сообщение о прекращении договора аренды

Если договором аренды имущества предусмотрена его автоматическая пролонгация на новый срок, следует своевременно позаботиться о том, чтобы уведомить другую сторону договора о своем желании его расторгнуть. Такое сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Рубрика: Договора

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам