Договор займа

По договору займа одна сторона (заемодатель) передает в собственность другой стороне (заемщику) денежные средства или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется вернуть ссудодателю такую же сумму денежных средств (сумму займа) или такое же количество вещей того же рода и такого же качества. Предлагаем образец договора займа денег

Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених родовими ознаками.

Договір позики укладається у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.

Зразок договору позики

ДОГОВІР ПОЗИКИ

Місто Київ, дата

Я,  ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  _____у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю за адресою: місто Київ, вул.______, іменована далі як "ПОЗИКОДАВЕЦЬ", — з однієї сторони,
та я, - ПІБ _______, народилася ______року у місті Києві; паспорт серії______, вида­ний  _____ у місті Києві ______року, ідентифікаційний номер______, проживаю у місті Києві по вул._________,  іменований далі як "ПОЗИ­ЧАЛЬНИК", — з другої сторони,
разом іменовані як "СТОРОНИ",
попередньо ознайомлені нотаріусом з загальними вимога­ми, додержання яких є необхідним для чинності правочину, володіючи необхідним обсягом цивільної дієздатності, повною мірою усвідомлюючи значення своїх дій та на підставі вільного волевиявлення, котре повністю відповідає нашій внутрішній волі як учасників цього правочину, уклали цей договір про таке:

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК отримав від ПОЗИКОДАВЦЯ, а ПОЗИКОДАВЕЦЬ передала у власність ПОЗИЧАЛЬНИКО­ВІ гроші в сумі ____ (______) гривень, що на день передачі грошей відповідала еквівалентові суми ______(_____) до­ларів США за середнім курсом їх продажу комерційними бан­ками міста Києва.
  Передачу грошей було здійснено до підписання цього договору.
  2.   СТОРОНИ за цим договором домовились про те, що:
  а) договір позики є безпроцентним;
  б) остаточний розрахунок щодо повернення суми позики має бути здійснено не пізніше _____ (______) року. При цьому:
 2. повернення половини позичених грошей (а саме — суми, що буде становити еквівалент ____(____) тисяч доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей) має бути здійснено ПОЗИЧАЛЬНИКОМ не пізніше _____ (______) року. Сума, яка після сплати цього платежу залишеться несплаченою, передається ПОЗИКОДАВ­ЦЕВІ не пізніше ______(_____)року;
 3. повна сума позики, що підлягає поверненню, на день остаточного розрахунку має відповідати еквівалентові суми ____ доларів США за середнім курсом продаж комерційних банків міста Києва (за вибором ПОЗИКОДАВЦЯ) на день передачі грошей;

в) виконання зобов'язання за договором має бути здійснено
готівкою у межах міста Києва за місцем проживання ПОЗИКОДАВЦЯ або за іншою адресою, вказаною ПОЗИКОДАВЦЕМ.

 1. ПОЗИЧАЛЬНИК вправі повернути повну суму позики,
  а ПОЗИКОДАВЕЦЬ зобов'язується прийняти повернуті гро­шові кошти і раніше визначеного у пункті 2 цього договору кінцевого терміну.
 2. При неповерненні суми позики своєчасно (тобто до _____(____)року ПОЗИКОДАВЕЦЬ вправі буде пред'явити цей договір до стягнення в строки і у порядку, передбачені чинним законодавством України, та вимагати при цьому повернення йому частини позики, що залишилась несплаченою, з урахуванням індексу інфляції за весь час прост­рочення, а також сплати трьох відсотків від простроченої суми.

В разі відмови ПОЗИКОДАВЦЯ від отримання повернутих йому грошей ПОЗИЧАЛЬНИК вправі передати їх на депозит приватного нотаріуса  -----------          , що буде свідчити про своє­часне виконання ним умов цього боргового документа.

5.ПОЗИЧАЛЬНИК - з однієї сторони, та ПОЗИКОДА­ВЕЦЬ — з другої сторони, стверджують один одному та пові­домляють усім зацікавленим у тому особам, що:

 • у момент укладання цього договору вони усвідомлювали (і усвідомлюють) значення своїх дій і могли (можуть) керувати ними;
 • розуміють природу цього правочину, свої права та обов'язки за договором;
 • володіють українською мовою, що дало їм можливість правильно та однозначно зрозуміти та протлумачити цей договір;
 • при укладенні договору відсутній будь-який обман чи інше приховування фактів, які б мали істотне значення та були свідомо приховані ними;
 • договір укладається ними у відповідності зі справжньою їхньою волею, без будь-якого застосування фізичного чи пси­хічного тиску;
 1. договір укладається на вигідних для сторін умовах і не є результатом впливу тяжких обставин;
 2. правочин вчиняється з наміром створення відповідних правових наслідків (не є фіктивним);
 3. цей правочин не приховує інший правочин (не є уда­ваним).

ПОЗИКОДАВЕЦЬ підтверджує, що у шлюбі не перебуває та що грошова сума, яка передається нею у власність ПОЗИ­ЧАЛЬНИКА за цим договором позики не є спільною суміс­ною власністю; особи, які могли б поставити питання про визнання за ними права у власності на відчужувану грошову суму (чи її частку), в тому числі і відповідно до статей 74 та 97 Сімейного кодексу України, відсутні.

ПОЗИЧАЛЬНИК підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ та по­відомляє усіх зацікавлених у тому осіб про те, що його дру­жина ПІБ______(народилася ______року в м. Києві; паспорт  серії____, _____ в місті Києві _____року; ідентифікаційний номер ______), котра проживає у місті Києві на вул.____, дала згоду на отримання у позику зазначе­ної у цьому договорі грошової суми, шляхом укладення та підписання заяви, підпис на якій був нотаріально засвідчений.
ПОЗИЧАЛЬНИК також підтверджує ПОЗИКОДАВЦЕВІ, що при зміні місця роботи протягом дії цього договору позики він зобов'язується негайно повідомити про це.

6. Після повернення боргу мною, ПОЗИКОДАВЦЕМ, буде видано ПОЗИЧАЛЬНИКУ власноручну розписку про одер­жання грошей.

Без цієї розписки борг вважається таким, що не повер­нутий.

7. Про умови позики, чинність правочину, порядок укла­дання договору позики та його правові наслідки, у тому числі (але не обмежуючись) — зміст ст. ст. 167, 177, 179, 375, 376, 533, 625, 1046—1052 Цивільного кодексу, ст. 65 Сімейного ко­дексу України та ст. ст. 87, 88 Закону України "Про нотаріат" нам, учасникам цієї угоди, нотаріусом роз'яснено.

Цей договір складено у трьох примірниках, один з яких призначається для зберігання у справах нотаріуса

ПІБ______(місто Київ, вул.______),  другий для ПОЗИКОДАВЦЯ, третій - для ПОЗИЧАЛЬНИКА.

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: ___________________

ПОЗИЧАЛЬНИК:   ___________________

Другие документы данной рубрики

Название

Образец агентского договора

Агентский договор в Украине заключается только между субъектами хозяйственной деятельности. Стороны Агентского договора называются - Принципал и Агент. Агент действует от имени и в интересах Принципала. Предметом может быть как совершение сделки, так и услуги, способствующие ее совершению.

Рубрика: Договора

Договор о предоставлении услуг муниципальной няни

Правительственный проект «Муниципальная няня» предусматривает ежемесячное предоставление безвозвратной финансовой помощи семьям в размере прожиточного минимума на детей до шести лет, устанавливаемого на начало каждого календарного года.

Рубрика: Договора

Образец договора поставки

По договору поставки одна сторона (поставщик), осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в установленный срок товар в собственность другой стороны (покупателя) для использования его в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним или иным подобным использованием, а покупатель обязуется принять товар и уплатить за него определенную денежную сумму.

Рубрика: Договора

Протокол разногласий к договору

Договор считается заключенным, когда договорные стороны в надлежащей форме приходят к согласию по всем существенным условиям договора. При наличии возражений по отдельным условиям договора сторона, получившая проект договора, может составить протокол разногласий и направить его другой стороне. Другая сторона, получив протокол разногласий, принимает меры к их урегулированию. Принятые предложения включаются в договор, дополнительное соглашение и т.д.

Рубрика: Договора

Договор хранения образец

По договору хранения одна сторона (Хранитель) обязуется хранить вещь, передаваемую ей другой стороной (Поклажедателем), и вернуть ее последнему в сохранности.

Рубрика: Договора

Образец внешнеэкономического контракта на двух языках

Внешнеэкономический контракт – соглашение между двумя контрагентами, находящимися в разных странах. Предметом такого контракта могут быть поставки товара, оказание услуг, посредническая деятельность и т.д. Заключается внешнеэкономический контракт в простой письменной форме. Предлагаем ознакомиться с примером договора внешнеэкономической деятельности.

Рубрика: Договора

Ответ на претензию

Ответ на претензию составляется в произвольной форме и подписывается уполномоченным лицом. Предлагаем пример, как составить ответ на претензию

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Типовой договор о реструктуризации задолженности

Типовой договор о реструктуризации задолженности за жилищно-коммунальные услуги утвержден Постановлением КМУ от 27 июня 2003 N 976.

Рубрика: Договора

Договор подряда (образец)

По договору подряда на выполнение строительных или других работ одна сторона (подрядчик) обязуется на свой риск выполнить определенную работу по заданию другой стороны (заказчика), а заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

Рубрика: Договора

Договор поручения образец

По договору поручения одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные юридические действия. Сторонами договора являются Поверенный и Доверитель. Предлагаем образец договора поручения между юридическими, физическими лицами

Рубрика: Договора

Дополнительное соглашение образец

Дополнительное соглашение заключается при необходимости внести изменения в основной договор. В дополнительных соглашениях излагаются только положения, которые Стороны договора желают изменить или дополнить.

Рубрика: Договора

Договор купли-продажи автомобиля

Договор купли-продажи машины заключается в письменной форме. Приобретенный автомобиль подлежит регистрации в сервисном центре МВД в течение 10 дней. Предлагаем бланк договора купли-продажи авто.

Рубрика: Договора

Отчет о выполнении договора о закупке + форма, образец

Согласно ст.42 Закона Украины «О публичных закупках» отчет о выполнении договора о закупке должен содержать следующую информацию:

Рубрика: Договора

Письмо-сообщение о прекращении договора аренды

Если договором аренды имущества предусмотрена его автоматическая пролонгация на новый срок, следует своевременно позаботиться о том, чтобы уведомить другую сторону договора о своем желании его расторгнуть. Такое сообщение направляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

Рубрика: Договора

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам