Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

  • подача працівником заяви про прийом на роботу з наданням всіх необхідних документів;
  • проставлення віз посадових осіб і резолюції власника або посадової особи, яка має право прийому на роботу;
  • видання наказу про зарахування працівника на роботу;
  • пред'явлення наказу працівнику під розпис;
  • внесення запису в трудову книжку.

Документи, які необхідно надати при вступі на роботу, перераховані в ст. 24 КЗпП. Зокрема, такими документами є паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудова книжка, документи про освіту, про стан здоров'я та інші. При цьому слід мати на увазі, що відповідно до ст. 25 КЗпП забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, відомості про їх партійну, національну приналежність, походження, прописку та документи, подання яких не передбачено чинним законодавством.

Прийом на роботу оформлюється наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним органу про зарахування працівника на роботу. У наказі про прийом на роботу обов'язково вказуються:

  • умови прийому на роботу (за сумісництвом, на тимчасову роботу, з випробувальним терміном, по переводу);
  • найменування професії (посади) відповідно до Класифікатора професій і штатного розкладу;
  • дата, з якої відбувається прийом на роботу;
  • оклад (тарифна ставка), надбавки, доплати.

Наказ (розпорядження) про прийом на роботу може бути оформлений у довільній формі, а можна використовувати типову форму № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийом на роботу», затверджену наказом Держкомстату України № 489.

НАКАЗ (РОЗПОРЯДЖЕННЯ)

N ____ від "___" ____________ 20__ р.

про прийняття на роботу

 

 

__________________________________________________________________

                  (прізвище, ім'я, по батькові)

 

     Прийняти на роботу           --------------------------------

     з "___" _________ 20__ р.    |       Табельний номер        |

     до "___" _________ 20__ р.   |------------------------------|

 

(заповнюється у разі строкового   |                              |

трудового договору (контракту))   --------------------------------

 

__________________________________________________________________

                  назва структурного підрозділу

 

__________________________________________________________________

              назва професії (посади), кваліфікація

 

      умови прийняття на роботу                           умови роботи:

 

 (необхідне відмітити позначкою "х"):         (необхідне відмітити позначкою "х"):

 

 ---                                               ---         ---

 --- на конкурсній основі                  робота: --- основна --- за сумісництвом

 ---                                                         умови праці (згідно атестації

 --- за умовами контракту                  робочого місця):

 до ____________ у разі необхідності       _______________________________________

 вказати дату (дд.мм.рррр.)                _______________________________________

 ---                                       ---

 ---зі строком випробування                --- тривалість робочого

 __________ місяців                        дня (тижня) ___ год.___ хв.

 ---                                       ---

 --- на час виконання певної роботи        --- тривалість робочого дня (тижня)

 --- на період відсутності                 при роботі з неповним робочим часом

 --- основного працівника                  _________________ год.

 ---                                       ---

 --- із кадрового резерву                  --- ___________________________________

 ---                                       ---

 --- за результатами успішного             --- ___________________________________

 стажування

 ---

 --- переведення

 ---

 --- _____________________________

 

                                             -------------      -----

                      оклад (тарифна ставка) ------------- грн. ----- коп.

надбавка за ___________________ ------- % надбавка за ___________________ ------- %

надбавка за ___________________ |-+-+-| % надбавка за ___________________ |-+-+-| %

                                |-+-+-+----      -----                    -------

                        доплата ----------- грн. ----- коп.

 

 Керівник підприємства

 (установи, організації) __________  _____________________________

                          (підпис)   (Прізвище, ім'я, по батькові)

 

 З наказом

 (розпорядженням)

 ознайомлений      ___________________   "___" _________ 20__ року

                   (підпис працівника)

Другие документы данной рубрики

Название

Приходный кассовый ордер

Форма приходного кассового ордера утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Рубрика: Первичные документы

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (бланк)

Формы первичной учетной документации, используемой в медико-социальных экспертных комиссиях утверждены Приказом Министерства здравоохранения от 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (водителя, военнообязанного) (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета. Предлагаем пример ТТН

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга (образец заполнения)

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги. Не обязаны вести кассовую книгу физические лица предприниматели даже при условии проведения наличных операций.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам