Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України

27 серпня 2004 року № 192

(у редакції наказу Міністерства соціальної політики України

від 05 червня 2015 року № 591)

Форма Власник підприємства, установи, організації, або уповноважений ним орган (навчальний заклад) _______________________________________________________________________________________,(найменування)або фізична особа – підприємець __________________________________________________________                                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові)Місцезнаходження/місце проживання ___________________________, тел. ______________________Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ _________________________________________________________Податковий номер або серія та номер паспорта* _____________________________________________ ДОВІДКА ПРО ДОХОДИ

 Видана гр.______________________________________________________________________________

про те, що він (вона) справді працює (навчається) у __________________________________________________________________________________________________________________________________,

форма працевлаштування (навчання) ______________________________________________________,

                                                                         (зазначити: основне, за сумісництвом, інше;

                                                                                 навчання – платне/безплатне)займає посаду ________________________________________________________________________, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта* ________________________________________________________________________________ 

Місяці 20___ року

Заробітна плата, в т. ч. у натуральній формі (грн)

Інші нарахування, в т. ч.                 у натуральній формі (грн)

Сплачені аліменти (грн)

нараховано

податок з доходів фізичних осіб

нараховано

податок з доходів фізичних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усього  

 

 

 

 

 

Загальна сума доходу за період з ______ 20___ року по ______ 20____ року

без урахування аліментів становить_________________________________________________________

                                                                                                     (сума словами)________________________________________________________________________________гривень.

 Довідка видана для подання до органів соціального захисту населення для оформлення соціальної допомоги (житлової субсидії). _____________________________                           ______________                   ___________________     (посада керівника юридичної особи                                                (підпис)            (ініціали, прізвище)

       або фізична особа - підприємець)  М. П.

Головний бухгалтер                                                  ______________                  ____________________(бухгалтер)                                     (підпис)                                               (ініціали, прізвище)

 «___»_________ 20___ року № ____

*Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті

{Форма довідки в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 591 від 05.06.2015}

Другие документы данной рубрики

Название

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника»,утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам