Инвентаризация

Инвентаризация на предприятии независимости от формы собственности проводиться с целью обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности предприятия. Во время инвентаризации актов и обязательств проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние, соответствие критериям признания и оценка.

Проведення інвентаризації забезпечується власником (власниками) або уповноваженим органом (посадовою особою), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів , який створює необхідні умови для її проведення, визначає об’єкти, періодичність та строки проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов’язковим.

Проведення інвентаризації є обов’язковим:

 • перед складанням річної фінансової звітності;
 • у разі передачі майна державного підприємства або бюджетної установи в оренду, приватизації майна державного підприємства, перетворення державного підприємства, передачі державного підприємства (його структурних підрозділів) або бюджетної установи до сфери управління іншого органу управління (на дату передачі), крім передачі в межах одного органу управління;
 • у разі зміни матеріально відповідальних осіб;
 • у разі встановлення фактів крадіжок або зловживань, псування цінностей (на день встановлення таких фактів) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • за судовим рішенням або на підставі належним чином оформленого документа органу, який відповідно до закону має право вимагати проведення такої інвентаризації.
 • у разі техногенних аварій, пожежі чи стихійного лиха (на день після закінчення явищ) в обсязі, визначеному керівником підприємства;
 • у разі припинення підприємства;
 • у разі переходу на складання фінансової звітності за міжнародними стандартами (на дату такого переходу);
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Обов’язкових форм документів для проведенн інвентаризації не існує. Типові форми для інвентаризації затверджені тільки для бюджетних установ. В той же час, суб’єкт господарювання будь-якої форми власності може ними скористатися.

Нижче наводимо форми для інвентаризації для бюджетних установ, затверджені Наказом Мінфіну №572:

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                         17.06.2015  № 572

 

 

 

_________________________________________________________________

                                                               (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС
необоротних активів

(основні засоби, нематеріальні активи1, інші необоротні матеріальні активи, капітальні інвестиції)

«____»________________ 20___р.

                  (дата складання)

 

 

На підставі розпорядчого документа від «___»________________20____ р.  №_______  виконано зняття фактичних залишків основних засобів, нематеріальних активів, інших необоротних матеріальних активів, капітальних інвестицій (необхідне підкреслити), які обліковуються на субрахунку(ах) ___________________________________ та зберігаються _________________________________________________________

                                                                                (номер та назва)                                                                                                            (місцезнаходження2)

 • станом на «___»__________________20____ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на необоротні активи здано в бухгалтерську службу і всі необоротні активи, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

               (ініціали, прізвище)

 

 

 

 

Інвентаризація: розпочата «___»_________________20____ р.,

 

                            закінчена «___»_________________20____ р.

_______________________________________

Для оформлення інвентаризації об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів застосовується типова форма № НА-4 «Інвентаризаційний опис об’єктів права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів», затверджена наказом Міністерства фінансів України від 22 листопада 2004 року № 732, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 грудня 2004 року за № 1580/10179

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження. 

 

При інвентаризації встановлено таке:

 

з/п

Найменування,

стисла характеристика та призначення

об’єкта

Рік

випуску (будівництва)

чи дата придбання

(введення в експлуатацію) та виготовлювач

Номер

Один. вимір.

Фактична наявність

Відмітка

про

вибуття

За даними

бухгалтерського обліку3

Інші відомості

 

інвентарний/

номенклатурний

заводський

паспорта

 

кількість

первісна (переоцінена)вартість

кількість

первісна (переоцінена) вартість

сума зносу

(накопиченої амортизації)

балансова вартість

строк корисного використання

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                     б) загальна кількість одиниць (фактично)_______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                   (прописом)

                                     в) вартість фактична  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                   г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                             (прописом)

                                    ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                              (прописом)

Голова комісії _____________________________________________         ___________________________         _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                     (ініціали, прізвище)

Члени комісії: ______________________________________        ___________________________        _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                    (ініціали, прізвище)   
                                                       

                              _____________________________________________          ___________________________        _________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                     (ініціали, прізвище)

                              _____________________________________________          ___________________________        ________________________________________________

                                                                                         (посада)                                                                                                        (підпис)                                                                                                      (ініціали, прізвище)     
                       

Усі цінності, пронумеровані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до  №_____, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

 «___»_____________________20____ р.       ______________________________             ________________________________  _____________________________________    
                                                                                                                           (посада)                                                                                           (підпис)                                                                      (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: ______________________         _________________________  ______________________________________      
                                                                                                                                                           (посада)                                                          (підпис)                                                                     (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«___»_____________________20____ р.    ____________________________   ____________________________________   __________________________________________

                                                                                                                      (посада)                                                                               (підпис)                                                                                     (ініціали, прізвище)

 

______________________________________

3 Графи 11-15 заповнюються бухгалтерською службою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                           17.06.2015  № 572

 

 

                                                                                                                                 

___________________________________________ ____

                                            (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

запасів

 

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»________________20____ р.  №_______  виконано зняття фактичних залишків запасів, які обліковуються на субрахунку(ах) ______________________________ та зберігаються _____________________________________________________________

                                                                             (номер та назва)                                                                                                                                     (місцезнаходження1)

 • станом на «___»__________________20____ р.

Розписка

 

            До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

 

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

 

Інвентаризація: розпочата «___»________________20____ р.,

                            

                            закінчена «___»_________________20____ р.

 

 

__________________________________

   1 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

При інвентаризації встановлено таке:

з/п

Рахунок,

субрахунок

Матеріальні цінності

Одиниця виміру

Фактична наявність

За даними

бухгалтерського обліку2

Інші відомості

найменування, вид, сорт, група

номенклатурний номер                  (за наявності)

кількість

вартість

сума

кількість

вартість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

Х

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                     б) загальна кількість одиниць (фактично) ________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                   (прописом)

                                     в) вартість фактична  _________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                                    г) загальна кількість одиниць  за даними бухгалтерського обліку ____________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                            (прописом)

                                     ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку _____________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                              (прописом)

Голова комісії_________________________________               ____________________               _________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                   (підпис)                                                                                                             (ініціали, прізвище)

Члени комісії:_________________________________               ____________________               _________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                 (підпис)                                                                                                               (ініціали, прізвище)

                                        __________________________________________________                       ______________________________                      _____________________________________________________________

                                                                                    (посада)                                                                                                  (підпис)                                                                                                               (ініціали, прізвище)
 

            Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до №_____, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа:

«___»_____________________20____ р.       ______________________________             ________________________________  _____________________________________ 
                                                                                                                           (посада)                                                                                           (підпис)                                                                  (ініціали, прізвище)

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс  _________________________   _____________________________  ____________________________________
                                                                                                                                                                (посада)                                                                             (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)

Вказані в цьому описі дані перевірив:

«___»__________________20____ р._______________________________         _______________________         ___________________________________

                                                                                                    (посада)                                                                                           (підпис)                                                                                            (ініціали, прізвище)

________________

2  Графи 9–11 заповнюються бухгалтерською службою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     Наказ Міністерства фінансів України

                                                                                                       17.06.2015  № 572

_______________________________________________ 

                                                       (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ОПИС

матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»____________20____ р. №____ проведено зняття фактичних залишків матеріальних цінностей, які знаходяться на відповідальному зберіганні станом на «___»________________20____ р.

 

Розписка

   До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на матеріальні цінності здано в бухгалтерську службу і всі матеріальні цінності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа:

 

 

 

 

 

 

(посада)

 

(підпис)

 

(ініціали, прізвище)

 

Інвентаризація: розпочата «___»____________20____ р.,

                            закінчена «___»____________20____ р.

 

При інвентаризації встановлено таке:

 

з/п

Матеріальні цінності на відповідальному зберіганні

Позабалансовий рахунок

Інвентарний/ номенклатурний

номер

(за наявності)

Одиниця

виміру

Фактична наявність

За даними

бухгалтерського обліку1

Дата

приймання  цінностей на зберігання

Місце

зберігання2

найменування постачальника

ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта)

кількість

вартість

кількість

вартість

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом за описом: а) кількість порядкових номерів _______________________________________

                                                                                                                                                                                                        (прописом)

 

                                   б) загальна кількість одиниць (фактично) _______________________________

                                                                                                                                                      (прописом)

 

                                   в) вартість фактична _________________________________________________

                                                                                                                                                                                                        (прописом)

 

                                  г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку ____________

                                                                                                                                                          (прописом)

 

                    ґ) вартість за даними бухгалтерського обліку ____________________________

                                                                                                                                                                                           (прописом)

 

 

 

Голова комісії  _________________   _____________________   _____________________________

                                                                   (посада)                                 (підпис)                                                      (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:  _____________________   ______________________   ________________________

                                                                  (посада)                                   (підпис)                                                  (ініціали, прізвище)                

   

                          _________________   ___________________   ________________________

                                                                  (посада)                                    (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

Усі цінності, пойменовані в цьому інвентаризаційному описі з №_____ до №_____, перелічено комісією в натурі за моєї присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перелічені в описі, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

 

 

Матеріально відповідальна особа: «__»_______20___р.  ____________   ________________

                                                                                                                                                         (підпис)                        (ініціали, прізвище)

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс: __________  ______________ _______________           

                                                                                                                                                    (посада)          (підпис)               (ініціали, прізвище)            

 

Вказані в даному описі дані та підрахунки перевірив:

 

_____________________  ______________  _______________ «___»____________20____ р.

                            (посада)                                       (підпис)                                        (П.І.Б.)

 

 

___________________________

1 Графи 9–10  заповнюються бухгалтерською службою.

2 Склад (комора), його (її) фактичне місцезнаходження.

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                         Наказ Міністерства фінансів України

  17.06.2015  № 572

 

_________________________________________

                                (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № ____

про результати інвентаризації грошових коштів1

«____»________________ 20___р.

(дата складання)

 

На підставі розпорядчого документа від «___»_________20___ р.  №_______  проведено інвентаризацію грошових коштів, які обліковуються на субрахунку(ах) ______________________________________________ станом на       

(номер та назва)

«___»______________20___ р.

 

Під час інвентаризації встановлено такий обсяг грошових коштів:

№ з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Фактична наявність, згідно з випискою(ами)

За даними бухгалтерського обліку2

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Разом за актом:

           а) кількість порядкових номерів:  _____________________________________________________

                                                                                                            (прописом)

           б) загальна сума (фактично) згідно з випискою(ами): ____________________________________
                                                                                                                                                                                               (прописом)

           в)  загальна сума за даними бухгалтерського обліку:  ___________________________________

                                                                                                                             (прописом)

Голова комісії

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

 

Члени комісії:

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

____________________ _______________________          _______________________

                         (посада)                                                                 (підпис)                                                              (ініціали, прізвище)

з/п

Субрахунок

Найменування органу Казначейства, банку, у якому відкрито рахунок

Номер рахунку

Код або назва валюти

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

5

6

7

1

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:

_________________________________  _________________________  ____________________________________  
                              (посада)                                                                          (підпис)                                                       (ініціали, прізвище)            

 

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:

_______________________________    _________________________   ____________________________

                             (посада)                                                                          (підпис)                                                    (ініціали, прізвище)

 

«___»_______________20____ р.                                                                                                                                                                                                                        

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі: _______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________   ______________________________________________

                           (підпис )                                                                                                                    (ініціали, прізвище)

 

«___»_______________20____ р.

 

____________________

1 Для інвентаризації наявності готівки застосовується Акт про результати інвентаризації наявних коштів, форма якого наведена у додатку 7 до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320;

2 Графа 3 заповнюється бухгалтерською службою.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                                                                                                     17.06.2015  № 572

 

______________________________________________________________                                                                                  

                                                            (установа)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

АКТ № __________

інвентаризації наявності грошових документів, бланків документів суворої звітності

 «____»________________ 20___р.

 • (дата складання)
 • На підставі розпорядчого документа від «___»_______________20____ р. №____ проведено інвентаризацію грошових документів, бланків суворої звітності станом на «___»________________20____ р.

Розписка

До початку проведення інвентаризації всі видаткові та прибуткові документи на грошові документи, бланки суворої звітності здано в бухгалтерську службу і всі грошові документи, бланки суворої звітності, що надійшли на мою відповідальність, оприбутковано, а ті, що вибули, списано.

Матеріально відповідальна особа: _________________________   ____________________________  _________________________________________

                                                                                   (посада)                                                        (підпис)                                                                               (ініціали, прізвище)

Інвентаризація:   розпочата «___»________________20____ р.,

                                 закінчена «___»________________20____ р.

При інвентаризації грошових документів, бланків документів суворої звітності встановлено таке:

з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Фактична наявність

За даними бухгалтерського обліку1

номер

і серія

номінальна

вартість

кількість

номер

і серія

номінальна вартість

кількість

1

2

3

4

5

6

7

8

1

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

......

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

Х

 

 

 

Разом за актом: а) кількість порядкових номерів _____________________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                               б) загальна кількість одиниць (фактично)  _____________________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                     (прописом)

                               в) загальна сума номінальної  вартості (фактично) ______________________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                (прописом)

                           г) загальна кількість одиниць за даними бухгалтерського обліку __________________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                              (прописом)

                               ґ) загальна сума номінальної вартості за даними бухгалтерського обліку ___________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (прописом)

 

Усі цінності, пойменовані в цьому Акті з №______ до №_______, перевірено комісією в натурі в моїй присутності та внесено в опис. У зв’язку з цим претензій до інвентаризаційної комісії не маю. Цінності, перераховані в акті, знаходяться на моєму відповідальному зберіганні.

Матеріально відповідальна особа: ________________________________________       ______________________________________________________

«___»_______________20____ р.                                                    (підпис )                                                                                                                                (ініціали, прізвище)

 

Голова комісії    ___________________________  __________________________________     _____________________________________________________

                             (посада)                                                                                    (підпис)                                                                                                                      (ініціали, прізвище)
/

Члени  комісії:  ___________________________   __________________________________      _____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

                           ___________________________   __________________________________         ____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

                           ___________________________   __________________________________         ____________________________________________________

                             (посада)                                                                                     (підпис)                                                                                                                         (ініціали, прізвище)

 

Результати  інвентаризації:

з/п

Найменування грошових документів, бланків документів суворої звітності

Лишки

Нестачі

1

2

3

4

1

 

 

 

......

 

 

 

......

 

 

 

Разом

 

 

Інформацію за даними бухгалтерського обліку вніс:   ____________________________  _________________________  ____________________________________  
                                                                                                                                                                               (посада)                                                        (підпис)                                                       (ініціали, прізвище)            

Вказані в цьому описі дані та підрахунки перевірив:   __________________________    _________________________   ____________________________

«___»_______________20____ р.                                                                                                                              (посада)                                                                        (підпис)                                     (ініціали, прізвище)         

Пояснення щодо причин лишків чи нестачі:  __________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

  Матеріально відповідальна особа: _______________________________________   ___________________________________________________________

«___»_______________20____ р.                                                        (підпис )                                                                                                                               (ініціали, прізвище)

 

 

___________________________________________________________________________________________

1 Графи 7-9 заповнюються бухгалтерською службою.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

                                                                      17.06.2015  № 572

 

______________________________________________________                                                    

                                     (установа)

 

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                              ________________________________

                                                                                                             (керівник установи або уповноважена особа)

                                                                                                                                                                           

                                                                      ________________________________________________________

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (підпис, ініціали, прізвище)

 

                                                                                                                                                          «_____»____________________________    20____ р.

ПРОТОКОЛ

інвентаризаційної комісії

 «___»__________________20____ р., ____________________________________________________

                                                                                         (дата складання)                                                                                                                 (місце складання)

 

На   підставі   розпорядчого   документа   від   «____»________________20____р. №____   інвентаризація  проводилася   станом на                                                                                                                                  (дата)

«____»___________________20___року комісією у складі:

                                                  (дата)

Голова_________________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:___________________________________________________________________________________________________________

(прізвище, ініціали)

 

_______________________________________________________________________________________________________________________

За даними інвентаризації встановлено в наявності:

балансова вартість необоротних активів

 

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн)  ____________________________

Запасів

загальною кількістю одиниць ______________, на суму (грн)  ____________________________

готівка у валюті: національній

                              іноземній

грошові кошти

             у валюті: національній

                              іноземній

грошових документів

бланків документів суворої звітності

балансова вартість фінансових інвестицій

на суму (грн)__________________,

на суму (грн)__________________,

 

на суму (грн)__________________,

на суму (грн)__________________,

загальною кількістю одиниць ____,       

на суму (грн)  _________________,

на суму (грн)__________________,

 

дебіторської заборгованості

на загальну суму (грн) __________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

кредиторської заборгованості

на загальну суму (грн)__________,

у тому числі, за якою минув строк позовної давності ____,

активи в дорозі – найменування активу ________________________________, загальна кількість одиниць __________ на суму ___________.

Пропозиції щодо врегулювання виявлених розбіжностей між фактичною наявністю матеріальних активів та зобов’язань і даними бухгалтерського обліку, які наводяться у звіряльних відомостях та актах інвентаризації:

 з/п

Найменування

цінностей

Матеріально відповідальна особа

Результати згідно зі звіряльними відомостями:

лишки (+), нестачі (-)

Зарахування пересортиці

Списання

в межах норм природного убутку

Списання понаднормових

нестач і втрат

Оприбутку-вання  остаточних лишків

Остаточні нестачі

Причина

лишків, нестач

лишки, зараховані у покриття нестач

нестачі, покриті лишками

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

кількість

сума

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

Рішення щодо заборгованості, за якою строк позовної давності минув: _____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Рішення щодо готівки, грошових коштів, цінних паперів, грошових документів і бланків документів суворої звітності:

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________

Голова комісії   ________________________________________       _____________________________      ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії: ________________________________________         _____________________________        ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________        _____________________________        ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________       _____________________________         ____________________________

                                                                                                  (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

                          ________________________________________       _____________________________         ____________________________

                                                                                                 (посада)                                                                                                          (підпис)                                                                                              (прізвище, ініціали)

 

 

 

Другие документы данной рубрики

Название

Приходный кассовый ордер

Форма приходного кассового ордера утверждена Постановлением Правления Национального банка Украины от 29.12.2017 № 148 «Об утверждении Положения о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине».

Рубрика: Первичные документы

Акт списания материалов

Здесь Вы можете скачать Типовую форма №3-2 Акта списания материалов:

Рубрика: Первичные документы

Акт введения в эксплуатацию

Типовая форма ввода в эксплуатацию основных средств утверждена Приказом Министерства финансов Украины от 13.09.2016 г. №818.

Рубрика: Первичные документы

Платежное поручение

Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его банку, оформленное расчётным документом, содержащее письменное поручение плательщика банку о перечислении (переводе) с его счета определенной суммы на счет получателя в том же или другом банке.

Рубрика: Первичные документы

Расчетно-платежная ведомость

Форма № П-6 "Расчетно-платежная ведомость работника"

Рубрика: Первичные документы

Товарная накладная

Товарная накладная – первичный бухгалтерский документ, оформляющий операции по отпуску и приему товарно-материальных ценностей.

Рубрика: Первичные документы

Инвойс (образец документа)

Инвойс (англ. invoice) — в международной коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров, их количество и цену, по которой они будут поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе. Выписка инвойса свидетельствует о том, что (кроме случаев, когда поставка осуществляется по предоплате) у покупателя появляется обязанность оплаты товара в соответствии с указанными условиями.

Рубрика: Первичные документы

Штатное расписание

Одним из документов, необходимых для решения кадровых вопросов на предприятии, является штатное расписание. Штатное расписание — это документ, устанавливающий для данного предприятия, учреждения, организации структуру, штаты и должностные оклады работников.

Рубрика: Первичные документы

Табель учета использования рабочего времени

Форма П-5 утверждена Приказом Госкомстата от 05.12.2008 N 489.

Рубрика: Первичные документы

Акт выполненных работ (образец)

Акт выполненных работ (предоставленных услуг) является первичным документом и в соответствии со статьей 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» должен содержать следующие реквизиты:

Рубрика: Первичные документы

Регистры бухгалтерского учета малых предприятий

Методические рекомендации по применению регистров бухгалтерского учета малыми предприятиями утверждены Приказом Министерства финансов №720 от 15.06.2011 и предназначены для ведения регистров бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства - юридическими лицами, имеющими право ведения упрощенного учета доходов и расходов, в частности отвечающими критериям, определенным пунктом 154.6 статьи 154 раздела III Налогового кодекса Украины и не зарегистрированными плательщиками налога на добавленную стоимость.

Рубрика: Первичные документы

Платежное требование-поручение

Платежное требование-поручение в Украине - это комбинированный расчетный документ, который состоит из двух частей:

Рубрика: Первичные документы

Акт списания основных средств

Типовая форма Акта списания основных средств утвержден Приказом Министерства финансов от 13.09.2016 № 818.

Рубрика: Первичные документы

Справка МСЭК (бланк)

Формы первичной учетной документации, используемой в медико-социальных экспертных комиссиях утверждены Приказом Министерства здравоохранения от 30.07.2012 № 577.

Рубрика: Первичные документы

Справка о доходах

Справка о доходах является документом, который может подаваться в различные учреждения и с разной целью. Ниже приведена форма справки для представления в орган социальной защиты для получения социальной помощи (субсидии), но она может использоваться юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями и в других случаях.

Рубрика: Первичные документы

Личная карточка работника

На основании приказа (распоряжения) о приеме на работу работник кадровой службы заполняет личную карточку работника (водителя, военнообязанного) (форма № П-2) и делает отметку о зачислении на работу в трудовой книжке. Типовая форма № П-2 «Личная карточка работника», утверждена приказом Госкомстата Украины № 489.

Рубрика: Первичные документы

Мемориальный ордер

Мемориальный ордер - это учётный документ, который указывает корреспонденцию счетов бухгалтерского учета, в которые должна быть записана операция.

Рубрика: Первичные документы

Расходная накладная

Расходная накладная - это первичный документ поставщика, подтверждающий факт передачи товарно-материальных ценностей от поставщика к покупателю.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о приеме на работу

При оформлении трудовых отношений следует придерживаться такого порядка приема на работу:

Рубрика: Первичные документы

Товарно-транспортная накладная

Товарно-транспортная накладная (ТТН) является основным документом на груз, который должен оформляться при осуществлении грузовых автоперевозок по Украине. Одновременно с этим товарно-транспортная накладная (ТТН) выступает первичным документом бухгалтерского учета. Предлагаем пример ТТН

Рубрика: Первичные документы

Отчет об использовании средств, выданных на командировку или под отчет (авансовый отчет)

Образец отчета об использовании средств, выданных на командировку или под отчет, подается по форме, установленной Министерством финансов до окончания пятого банковского дня, следующего за днем, в котором плательщик налога:

Рубрика: Первичные документы

Счёт-фактура

Счет-фактура - это хозяйственный платежный документ, на основании которого проводятся денежные расчёты покупателя с продавцом товаров или исполнителя с заказчиком работ и услуг.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о предоставлении отпуска

В приказе о предоставлении отпуска указывают:

Рубрика: Первичные документы

Налоговая накладная

На дату возникновения налоговых обязательств по уплате налога на добавленную стоимость (НДС) налогоплательщик обязан составить налоговую накладную в электронной форме с наложением квалифицированной электронной подписи уполномоченного плательщиком лица и зарегистрировать ее в Едином реестре налоговых накладных.

Рубрика: Первичные документы

Кассовая книга (образец заполнения)

Кассовая книга является обязательной на предприятии при условии проведения наличных операции. РРО не заменяет ведения кассовой книги. Не обязаны вести кассовую книгу физические лица предприниматели даже при условии проведения наличных операций.

Рубрика: Первичные документы

Бланк акта сверки взаиморасчетов

Акт сверки взаимных расчетов - это документ, подтверждающий наличие или отсутствие у субъекта предпринимательства задолженности. В зависимости от сальдо расчетов с контрагентом задолженность, отраженная в акте, может быть как дебиторской, так и кредиторской.

Рубрика: Первичные документы

Доверенность на получение товарно-материальных ценностей

В хозяйственной деятельности предприятия часто используют доверенность на получение товарно-материальных ценностей. Согласно Гражданскому Кодексу Украины доверенность является документом, подтверждающим полномочия лица, которому она выдана. Такие полномочия могут основываться на гражданско-правовом договоре, законе или акте юридического лица.

Рубрика: Первичные документы

Приказ (распоряжение) о прекращении трудового договора (контракта)

Типовая форма утверждена Приказом Госкомстата 05.12.2008 N 489

Рубрика: Первичные документы

Акт приема передачи материальных ценностей (образец)

Многие хозяйственные операции предполагают, что товарно-материальные ценности могут передаваться без передачи права собственности. Такие операции могут касаться процедур ремонта, модернизации, хранения, переработки давальческого сырья и т.д.

Рубрика: Первичные документы

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Hotline Finance

Зелена карта для виїзду за кордон

Ціна нижча, ніж при покупці страховки на кордоні

Без візитів до страхових агентів

Готова страховка з доставкою на email

Безпечне оформлення і оплата онлайн

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам