Декларация о начале строительных работ

После приобретения права на земельный участок и в соответствии с его целевым назначением заказчик может выполнять подготовительные работы, определенные строительными нормами и правилами, с уведомлением органа государственного архитектурно-строительного контроля.

 

______________________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

______________________________________________________

контролю, якому надсилається повідомлення)

 

Замовник

___________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце ___________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, ___________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

___________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання ___________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера ___________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це __________________________________________________

відповідному контролюючому органу і мають

__________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

__________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

__________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий

___________________________________________________
номер, номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок  виконання підготовчих робіт/про зміну даних
 у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт

Відповідно до статті 35 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання підготовчих робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт від ____ ___________ 20_____ (необхідне підкреслити).

___________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва ________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва,  найменування органу, який його прийняв, _______________________________________

______________________________________

(зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями або будівельним

_____________________________________________

паспортом у разі, коли замовник отримав містобудівні умови та обмеження _____________________________________________,

або будівельний паспорт під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна)

вид будівництва _________________________________

                         (нове будівництво, реконструкція,

______________________________________________.

реставрація, капітальний ремонт)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено ______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, серія і номер

______________________________________________.

кваліфікаційного сертифіката)

 

Відповідальною особою, що здійснює технічний нагляд, визначено
__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону, серія і номер

_________________________________________________.

кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі ______

______________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, __________________________________________

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

__________________________________________

та кадастровий номер земельної ділянки

 

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

__________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

__________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

__________________________________________ найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

__________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

 

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, ______________________________

                                                                              (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання підготовчих робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________

(підпис)

___________________

(ініціали та прізвище)

МП

 

____________

Примітки.

  1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).
  2. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі виконання підготовчих робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” та частини першої статті 121 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті або містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному паспорті або містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі коли об’єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об’єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім - п’ятим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з повідомленням про початок виконання підготовчих робіт.

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ № 653 від 11.07.2012, № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}

Додаток 2
до Порядку

______________________________________________

(найменування органу державного архітектурно-будівельного

_______________________________________________________

контролю, якому надсилається повідомлення)

 

Замовник

_______________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце ________________________________________________________

проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий, ________________________________________________________

номер облікової картки платника податків (не зазначається

________________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання ________________________________________________________

відмовляються від прийняття реєстраційного номера ________________________________________________________

облікової картки платника податків та повідомили про це ________________________________________________________

відповідному контролюючому органу і мають

________________________________________________________

відмітку у паспорті), номер телефону;

________________________________________________________

найменування юридичної особи, її місцезнаходження,

________________________________________________________

код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер, ________________________________________________________

номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

Відповідно до статті 35 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ____ ____________ 20_____ (необхідне підкреслити).

_______________________________________________________________________________,

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва ____________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва,  найменування органу, який його прийняв, ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(зазначається згідно з будівельним паспортом у разі, коли замовник отримав

________________________________________________________________________________________________

будівельний паспорт під час реалізації експериментального проекту _______________________________________________________________________________________________,

з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна)

вид будівництва ________________________________________________________________,

(нове будівництво, реконструкція)

код об’єкта ____________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Будівельний паспорт (у разі будівництва за будівельним паспортом) __________  
                                                                                                                                                                            (номер)
виданий ________________________________________________________________________
                                                                 (найменування органу, який його видав,

_______________________________________________________________________________,

дата видачі)

проектна документація (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта) розроблена ______________________________________________________________________

(найменування проектувальника, код згідно з ЄДРПОУ)

під керівництвом (у разі розроблення проекту):

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

та затверджена замовником ________________________________________________________

(дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект, дата затвердження

_______________________________________________________________________________,

або назва, номер та дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

основні показники індивідуальних житлових, садових, дачних будинків (у разі розроблення проекту):

Кількість поверхів

Загальна площа, кв. метрів

Житлова площа, кв. метрів

Нежитлова площа, кв. метрів

загальна площа нежитлових будівель об’єкта, кв. метрів _______________________________

.

Експертиза проекту будівництва проведена (у разі розроблення проекту, за наявності) ________________________________________________________________________________

(найменування експертної

________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові відповідального експерта,

_________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката у разі будівництва за проектом)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено (за наявності) ____________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Технічний нагляд здійснює (за наявності) _______________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________________________.

номер телефону, серія і номер кваліфікаційного сертифіката)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _______________________

________________________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування _____________________________________________________________________________________________

земельною ділянкою, дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

та кадастровий номер земельної ділянки)

 

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників)

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

_______________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________,

                                                    (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектною документацією (у разі розроблення проекту на підставі будівельного паспорта), державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

__________________

              (підпис)

____________________

       (ініціали та прізвище)

МП

___________

Примітки.       

1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

1.1. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

  • у разі реконструкції об'єкта будівництва - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;
  • у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в будівельному паспорті, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в такому будівельному паспорті.

У разі коли об’єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об’єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім і четвертим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта.

2. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

3. Відомості щодо проектної документації зазначаються у випадку, якщо замовник за власним бажанням розробив проект будівництва.

4. Реконструкція об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані може здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 43 від 18.01.2012, № 148 від 27.02.2012; в редакції Постанов КМ № 653 від 11.07.2012, № 747 від 26.08.2015; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 879 від 21.10.2015, № 404 від 07.06.2017, № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}

 

Додаток 21
до Порядку

 

_____________________________________________
(найменування органу державного архітектурно-будівельного
_____________________________________________
контролю, якому надсилається повідомлення)

Замовник

_____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, місце
_____________________________________________
проживання, серія і номер паспорта, ким і коли виданий,
_____________________________________________
номер облікової картки платника податків (не зазначається
_____________________________________________
фізичними особами, які через свої релігійні переконання
_____________________________________________
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
_____________________________________________
облікової картки платника податків та повідомили про це
_____________________________________________
відповідному контролюючому органу і мають
_____________________________________________
відмітку у паспорті), номер телефону;
_____________________________________________
найменування юридичної особи, її місцезнаходження,
_____________________________________________
код платника податків згідно з ЄДРПОУ або податковий номер,
_____________________________________________
номер телефону)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1)

Відповідно до статті 36 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності” повідомляю про початок виконання будівельних робіт, визначених державними будівельними нормами, стандартами і правилами/про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт від ____ ____________ 20___ (необхідне підкреслити).

________________________________________________________________________________

(найменування об’єкта будівництва)

місце розташування об'єкта будівництва ____________________________________________,

дата і номер наказу про присвоєння адреси об’єкту будівництва,  найменування органу, який його прийняв, ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(зазначається згідно з містобудівними умовами та обмеженнями у разі, коли

________________________________________________________________________________________________
замовник отримав містобудівні умови та обмеження під час реалізації експериментального ________________________________________________________________________________________________
проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна)

вид будівництва _________________________________________________________________

                                                                   (нове будівництво, реконструкція,

_______________________________________________________________________________,

капітальний ремонт)

код об’єкта _____________________________________________________________________.

(згідно з Державним класифікатором будівель та споруд ДК 018-2000)

Технічний нагляд здійснює ____________________________________________________

                                                   (прізвище, ім’я та по батькові особи,

_______________________________________________________________________________.

серія і номер кваліфікаційного сертифіката, номер телефону)

Проектна документація розроблена _____________________________________________

                                                                    (найменування проектувальника,

________________________________________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові особи/фізичної особи - підприємця

_______________________________________________________________________________,

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, номер облікової картки платника податків (не зазначається

________________________________________________________________________________

фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного

________________________________________________________________________________

номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному контролюючому органу

________________________________________________________________________________

і мають відмітку у паспорті), номер телефону

під керівництвом (необхідне зазначити)

Найменування посади відповідальної особи

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону

Найменування, дата видачі та номер документа про призначення

Серія та номер кваліфікаційного сертифіката

Головний архітектор проекту

 

 

 

Головний інженер проекту

 

 

 

та затверджена замовником ________________________________________________________

                                        (дата затвердження (для фізичних осіб) чи

________________________________________________________________________________

прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка затвердила проект,

_______________________________________________________________________________,

назва, номер і дата затвердження

_______________________________________________________________________________.

або назва, номер і дата видачі розпорядчого документа (для юридичних осіб)

Експертиза проекту будівництва проведена _______________________________________

                                                                                 (найменування експертної

________________________________________________________________________________

організації, код згідно з ЄДРПОУ, прізвище, ім’я та по батькові головного експерта,

________________________________________________________________________________

серія і номер кваліфікаційного сертифіката; результати проведеної експертизи

________________________________________________________________________________

(номер, дата звіту); якщо експертиза не проводилася,

_______________________________________________________________________________.

зазначається нормативно-правовий акт, відповідно до якого експертиза не проводилася)

Відповідальною особою проектувальника, що здійснює авторський нагляд, визначено _______________________________________________________________________________.

(прізвище, ім’я та по батькові)

Інформація про генерального підрядника (підрядника - у разі, коли будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) __________________________________________

________________________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,

________________________________________________________________________________

серія і номер паспорта, ким і коли виданий, місце проживання, номер облікової картки платника

________________________________________________________________________________

податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються

________________________________________________________________________________

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та

________________________________________________________________________________

повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);

________________________________________________________________________________

найменування юридичної особи, місцезнаходження, код платника податків

_______________________________________________________________________________.

згідно з ЄДРПОУ або податковий номер; номер телефону)

Містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки видані ________________________________________________________________________________

(найменування органу, який видав містобудівні умови

________________________________________________________________________________

та обмеження, їх реєстраційний номер і дата видачі або посилання на нормативно-правовий

_______________________________________________________________________________.

акт, згідно з яким містобудівні умови та обмеження не видаються)

Земельна ділянка використовується для будівництва на підставі _____________________

________________________________________________________________________________

(дата, серія, номер документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою,

________________________________________________________________________________

дата, номер договору суперфіцію (необхідне зазначити)

_______________________________________________________________________________.

та кадастровий номер земельної ділянки)

Загальна площа об’єкта відповідно до проектної документації,
кв. метрів ___________.

Основні показники об’єкта будівництва:

Найменування основного показника

Одиниця вимірювання

Відповідно до проектної документації

загальний

у тому числі пускового комплексу або черги

Характеристика житлових будинків (за наявності):

кількість поверхів _______________________;

кількість квартир у житловому будинку та їх площа ________.

Загальна площа вбудовано-прибудованих приміщень, кв. метрів ______;

характеристика інших нежитлових приміщень (за наявності) ______;

загальна площа нежитлових приміщень об’єкта будівництва,
кв. метрів ______________.

Кошторисна вартість будівництва за затвердженою проектною документацією ________ тис. гривень, у тому числі витрати на будівельні роботи ________ тис. гривень, витрати на машини, обладнання та інвентар _______ тис. гривень.

Додаю копії документів, що підтверджують зміни (у разі коригування проектної документації), засвідчені в установленому порядку.

З метою забезпечення ведення єдиного реєстру документів, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт і засвідчують прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, відомостей про повернення на доопрацювання, відмову у видачі, скасування та анулювання зазначених документів відповідно до Закону України “Про захист персональних даних” я, _____________________________________________________,

                                                  (прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

даю згоду на оброблення моїх персональних даних.

Мені відомо, що за подання не в повному обсязі та недостовірних даних, зазначених у цьому повідомленні, та виконання будівельних робіт з порушенням вимог, визначених проектом виконання робіт, державними будівельними нормами, стандартами і правилами, встановлена відповідальність відповідно до закону.

Замовник

______________
(підпис)

____________________
(ініціали та прізвище)

МП

__________
Примітки.


1. Кожна сторінка цього повідомлення підписується замовником та засвідчується його печаткою (за наявності).

11. В інформації про місце розташування об'єкта будівництва зазначається:

1) у разі виконання будівельних робіт щодо об'єкта будівництва, прийнятого в експлуатацію в установленому порядку, - раніше присвоєна адреса об'єкта нерухомого майна;

2) у разі нового будівництва - кадастровий номер земельної ділянки та місцезнаходження земельної ділянки, на якій розташовуватиметься об'єкт будівництва, згідно з документом, що посвідчує право власності (користування) такою ділянкою.

В інформації про місце розташування закінченого будівництвом об'єкта, будівництво якого здійснюється на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування відповідно до частини четвертої статті 34 Закону України “Про регулювання містобудівної діяльності“ та частини першої статті 121 Закону України “Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи”, у разі відсутності відомостей, визначених підпунктами 1 і 2 цього пункту, зазначається визначений замовником опис місця розташування об'єкта.

У разі коли інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в містобудівних умовах та обмеженнях для проектування об'єкта будівництва, відрізняється від інформації про місце розташування об'єкта будівництва, визначеної підпунктами 1 і 2 цього пункту, додатково зазначається інформація про місце розташування об'єкта будівництва, яка зазначена в таких містобудівних умовах та обмеженнях.

У разі коли об’єкту будівництва присвоєно адресу під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, в інформації про місце розташування об’єкта будівництва замість відомостей, визначених абзацами третім - п’ятим цього пункту, зазначаються відомості про таку адресу.

У разі зміни даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1), інформація про місце розташування об'єкта будівництва зазначається згідно з раніше надісланим повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (CC1).

2. Реконструкція, реставрація або капітальний ремонт об’єктів будівництва без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаменту у плані, реконструкція або капітальний ремонт автомобільних доріг, залізничних колій, ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій у межах земель їх розміщення, а також комплексна реконструкція кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду і нове будівництво об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури відповідно до містобудівної документації на замовлення органів державної влади чи органів місцевого самоврядування на відповідних землях державної чи комунальної власності можуть здійснюватися за відсутності документа, що засвідчує право власності чи користування земельною ділянкою.

3. Відомості щодо експертизи проекту будівництва зазначаються стосовно об’єктів, для яких проведення експертизи є обов’язковим, чи у разі проведення експертизи за бажанням замовника.

4. Відомості щодо загальної площі будівлі відповідно до проектної документації та характеристики житлових будинків для об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури не зазначаються.

Порядок доповнено додатком 21 згідно з Постановою КМ № 404 від 07.06.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 327 від 25.04.2018, № 367 від 27.03.2019}

Другие документы данной рубрики

Название

Гарантийное письмо (шаблон)

Гарантийное письмо часто используется в деловом обороте. Гарантийным письмом одна сторона дает гарантию другой по выполнению определенных, взятых на себя обязательств. Гарантийное письмо может касаться обязательств по оплате, поставке товаров, трудоустройству и т.д.

Рубрика: Прочие документы

Бланк декларации с семейным врачом

Пациент может выбрать семейного врача (терапевта, педиатра) независимо от зарегистрированного места жительства, из медицинских учреждений (или физических лиц-предпринимателей), заключивших договор с Национальной службой здравоохранения.

Рубрика: Прочие документы

Гражданско-правовой договор (образец)

Гражданско-правовой договор заключается между Заказчиком и Исполнителем (фрилансером, физическим лицом). Предметом договора является оказание услуг или выполнение работ.

Рубрика: Прочие документы

Декларация соответствия

Декларация соответствия техническим регламентам - это документ, оформленный производителем или продавцом, который гарантирует качество товаров, их соответствие установленным законом нормам.

Рубрика: Прочие документы

Заявление и декларация для назначения субсидии

Формы заявления и декларации о доходах лица, обращающегося за назначением жилищной субсидии утверждены Приказом Министерства социальной политики от 3 мая 2018 за N 548/32000. Предлагаем бланк и пример заполнения. О том, как оформить субсидию, читайте в статье: https://prostopravo.com.ua/prava_potrebiteley/stati/subsidiya_2018

Рубрика: Прочие документы

Заявление о получении пособия на погребение

Статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" предусмотрено, что пособие на погребение за счет средств Фонда социального страхования Украины предоставляется в случае смерти застрахованного лица, а также членов семьи, находившихся на его содержании:

Рубрика: Прочие документы

Заявление + декларация на выплату социальной помощи

Для получения любого вида социальной помощи лицо обращается в органы социальной защиты с соответствующим заявлением и представляет декларацию о доходах и имущественном состоянии.

Рубрика: Прочие документы

Образец заявления на отпуск

Предоставление работникам организации отпусков любого вида и различной продолжительности обязательно должны оформляться на основании написанного ими заявления, содержащего соответствующую просьбу. Функциональное назначение рассматриваемого документа состоит в инициации процедуры предоставления работнику отпуска за свой счет, по уходу за ребенком, без сохранения заработной платы, на оплачиваемый отпуск, с последующим изданием приказа.

Рубрика: Прочие документы

Сопроводительное письмо (образец)

Сопроводительное письмо является вспомогательным документом к резюме и должно быть сжатым изложением высылаемого резюме с целью обосновать свои профессиональные и личностные качества на ту должность, на которую претендуете. Текст сопроводительного письма для разных вакансий и организаций может видоизменяться, и составляться в соответствии с запрашиваемой вакансией. Предлагаем сопроводительное письмо на украинском языке:

Рубрика: Прочие документы

Образец объяснительной записки

Объяснительная записка является документом, который объясняет вышестоящему непосредственному руководителю причины невыполнения поручения, факт нарушения трудовой или технологической дисциплины. Предлагаем пример объяснительной записки на работу о невыполнении трудовых служебных обязанностей, задания

Рубрика: Прочие документы

Рекомендательное письмо (образец)

Рекомендательные письма составляются в произвольном стиле на корпоративном бланке, заверяются подписью рекомендателя и прилагаются к резюме. Печать на рекомендательном письме необязательна. Предлагаем пример, как написать рекомендательное письмо

Рубрика: Прочие документы

Отказ от прививки (образец)

Совершеннолетним дееспособным гражданам профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации о прививке, последствиях отказа от них и возможных поствакцинальных осложнениях. Лицам, не достигшим пятнадцатилетнего возраста или признанным в установленном законом порядке недееспособными, профилактические прививки проводятся с согласия их объективно информированных родителей или других законных представителей. Лицам в возрасте от пятнадцати до восемнадцати лет или признанным судом ограниченно дееспособными профилактические прививки проводятся при их согласии после предоставления объективной информации и по согласию объективно информированных родителей или других законных представителей этих лиц. Если лицо и (или) его законные представители отказываются от обязательных профилактических прививок, врач имеет право взять у них соответствующее письменное подтверждение, а в случае отказа дать такое подтверждение - засвидетельствовать это актом в присутствии свидетелей.

Рубрика: Прочие документы

Характеристика

Характеристика - это документ, в котором дается оценка деловых и моральных качеств работника (ученика/студента).

Рубрика: Прочие документы

Заявление на отгул

Законодательство не содержит четкого определения термина «отгул». По своей сути, это дополнительный выходной, который может предоставляться по разным основаниям: как компенсация ранее отработанного времени; как дополнительный отпуск без сохранения заработной платы; за счет ежегодного отпуска; в качестве компенсации донорам за сдачу крови.

Рубрика: Прочие документы

Протокол общего собрания

Протокол общего собрания подписывают избранные Председатель собрания и секретарь. Обязательно должны быть указаны дата и место проведения, явка участников, кворум, повестка дня, ход голосования и его результат.

Рубрика: Прочие документы

Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов

Форма № 10-ПІ "Отчет о занятости и трудоустройстве инвалидов", которая заполняется за год, распространяется на все предприятия, учреждения и организации, в том числе предприятия общественных организаций инвалидов, физических лиц, использующих наемный труд, в которых работает по основному месту работы, от 8 и более человек.

Рубрика: Прочие документы

Заявление в киберполицию (образец)

В задачи киберполиции входит противодействие киберпреступности, своевременное информирование населения о появлении новых киберпреступников. Предлагаем образец, как написать и подать заявление в киберполицию о мошенничестве через интернет.

Рубрика: Прочие документы

Акт про непроживание физического лица по месту регистрации

Акт про то, что лицо отсутствует по месту регистрации часто используют как доказательство в делах о выселении. Такой документ составляется и подписывается комиссией ЖЭКа, ОСМД, ЖСК.

Рубрика: Прочие документы

Протокол об административном правонарушении (образец)

О совершении административного правонарушения составляется протокол уполномоченными на то должностным лицом.

Рубрика: Прочие документы

Деловое письмо + образец

Переписка между предприятиями, учреждениями, организациями может носить информационный характер, обмен мнениями, предложениями, идеями, включать в себя требования, ответы и претензии.

Рубрика: Прочие документы

Акт о фактическом месте проживания

Акт о фактическом месте проживания составляется в случаях, когда физическое лицо не проживает по адресу регистрации, а есть необходимость установить ее реальное (фактическое) место проживания.

Рубрика: Прочие документы

Протокол родительского собрания

Протокол родительского собрания должен содержать его номер, дату, перечень вопросов повестки дня и принятых решений. Подписывают протокол Председатель и Секретарь собрания. К протоколу следует добавить список присутствующих родителей

Рубрика: Прочие документы

Ведомость распределения численности работников: бланк

Ведомость распределения численности работников по видам экономической деятельности утверждена Постановлением Правления Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины от 30.11.2010р. №30.

Рубрика: Прочие документы

Дефектный акт

Дефектный акт — это документ, который подтверждает необходимость ремонта материального объекта и содержит перечень работ, которые необходимо с данной целью выполнить, удостоверенный членами квалифицированной комиссии.

Рубрика: Прочие документы

Заявление-расчет больничных

Форма заявления-расчета больничных и выплат пострадавшим на производстве утверждена Постановлением Правления Фонда Социального Страхования Украины от 19.07.2018 № 12.

Рубрика: Прочие документы

Заявление о назначении всех видов социальной помощи

Форма Заявления о назначении всех видов социальной помощи утверждена Постановлением Кабинета Министров от 21.04.2015 г. №441 (с изменениями и дополнениями).

Рубрика: Прочие документы

Заявление о принятии на работу

Обычно трудовой договор заключается путем подачи заявления о принятии на работу будущим работником и издания руководителем приказа о приеме на работу. Типовой формы заявления о приеме на работу не существует, однако в заявлении должны быть по крайней мере указаны существенные условия трудового договора, по которому будет работать человек (бессрочный или срочный трудовой договор, работа основная или по совместительству, должность, дата начала работы и т.п.).

Рубрика: Прочие документы

Мотивационное письмо (образец)

Мотивационное письмо - это сопроводительное письмо, которое подается соискателем вместе с резюме. Его цель - произвести нужное впечатление на потенциального работодателя, обратить внимание на ваш профессиональный опыт, знания, умения, уровень осведомленности относительно направлений деятельности предприятия, и доказать, что именно вы должны получить вакантное место.

Рубрика: Прочие документы

Коммерческое предложение (образец)

Коммерческое предложение - письмо потенциальному партнеру или заказчику, содержащее деловое предложение о дальнейшем сотрудничестве.

Рубрика: Прочие документы

Заявление в Национальную полицию о совершении преступления (образец)

Согласно части первой статьи 214 Уголовно-процессуального Кодекса следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении ... обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований, начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Рубрика: Прочие документы

Таможенная декларация (для письменного декларирования гражданами для личных нужд)

Физическое лицо ввозит в Украину и вывозит за пределы Украины наличную валюту и банковские металлы в сумме / стоимости, не превышающей в эквиваленте 10000 евро без письменного декларирования таможенному органу.

Рубрика: Прочие документы

Командировочное удостоверение

Сейчас оформлять командировочное удостоверение не обязательно, достаточно приказа, которым определяется количество дней в командировке.

Рубрика: Прочие документы

Осмотр места происшествия + шаблон

Осмотр – это следственное (розыскное) действие, проводимое следователем или прокурором с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах уголовного преступления. Узнайте, как составить протокол осмотра места происшествия квартирной кражи, убийства.

Рубрика: Прочие документы

Справка с места учебы

Справка с места учебы оформляется на фирменном бланке учебного заведения, подписывается руководителем и скрепляется печатью учреждения (при наличии).

Рубрика: Прочие документы

Докладная записка (образец)

Докладная записка - это документ, адресованный руководителю структурного подразделения, учреждения, организации, в котором излагается информация о фактах, событиях, ситуации, выполненной работе и т.п., а также приводятся собственные выводы и предложения. Предлагаем пример, как написать докладную записку на украинском языке

Рубрика: Прочие документы

Образец заявления на увольнение

Здесь Вы можете скачать образцы заявлений об увольнении: по собственному желанию без указания причины; по соглашению сторон; в связи с переводом; по уважительной причине.

Рубрика: Прочие документы

Ответ на обращение граждан + образец

Согласно ст. 40 Конституции Украины все граждане имеют право направлять индивидуальные или коллективные письменные обращения или лично обращаться в органы государственной власти, органы местного самоуправления, к должностным лицам этих органов, которые обязаны рассмотреть обращение и дать обоснованный ответ в установленный законом срок.

Рубрика: Прочие документы

Депутатский запрос

Депутатский запрос - это поддержанное советом требование депутата местного совета к должностным лицам совета и его органам, сельскому, поселковому, городскому голове, руководителям предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, которые расположены или зарегистрированы на соответствующей территории, а депутата городского (города областного значения), районного, областного совета - также к председателю местной государственной администрации, его заместителям, руководителям отделов и управлений по вопросам, отнесенным к ведению совета.

Рубрика: Прочие документы

Акт приема-передачи документов

Акт приема-передачи документов является подтверждением факта получения документации. Часто используется в хозяйственном обороте для передачи технической документации в соответствии с условиями Договора.

Рубрика: Прочие документы

Служебная записка

Служебная записка - документ внутреннего использования на предприятии, учреждении, организации. Как правило, используется для общения внутри звена или подразделения. Предлагаем шаблон, как написать служебную записку на приобретение компьютера, мебели, на списание ТМЦ, на оборудование рабочего места, на замену принтера

Рубрика: Прочие документы

Строительный паспорт (образец)

Паспорт строительства или строительный паспорт застройки земельного участка определяет комплекс градостроительных и архитектурных требований к размещению и строительству индивидуального (усадебного) жилого, садового, дачного дома не выше двух этажей (без учета мансардного) с площадью до 300 квадратных метров, хозяйственных построек, сооружений, гаражей, элементов инженерной защиты, благоустройства и озеленения на земельном участке.

Рубрика: Прочие документы

Объяснительная записка в школу

Объяснительная записка в школу составляется в произвольной форме, на имя директора учебного заведения. Предлагаем пример, как писать объяснительную записку в школу на украинском языке по семейным обстоятельствам, по причине болезни и т.д.

Рубрика: Прочие документы

Приглашение для иностранца в Украину (образец)

Приглашение иностранца в Украину является основанием для оформления ему краткосрочной визы. Приглашение от имени юридического лица оформляется на официальном бланке этого лица, а приглашение от физического лица заверяется нотариально.

Рубрика: Прочие документы

Справка о регистрации места жительства (форма 13)

Справка о регистрации места жительства ребенка, взрослого - документ, выдаваемый органом регистрации лицу по его требованию и подтверждающий регистрацию места жительства или места нахождения лица. Для получения справки следует обратиться в Центр предоставления административных услуг.

Рубрика: Прочие документы

Заявление о передаче земельного участка в собственность

Граждане, заинтересованные в получении безвозмездно в собственность земельного участка из земель государственной или коммунальной собственности для ведения фермерского хозяйства, ведения личного крестьянского хозяйства, ведения садоводства, строительства и обслуживания жилого дома, хозяйственных зданий и сооружений (приусадебного участка), индивидуального дачного строительства, строительства индивидуальных гаражей в пределах норм бесплатной приватизации, подают ходатайство в соответствующий орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, который передает земельные участки государственной или коммунальной собственности в собственность.

Рубрика: Прочие документы

Автобиография (биография)

Автобиография - это документ, в котором лицо, которое его составляет, подает описание своей жизни и деятельности в хронологической последовательности.

Рубрика: Прочие документы

Согласие на обработку персональных данных

Согласие субъекта персональных данных - добровольное волеизъявление физического лица о предоставлении разрешения на обработку его персональных данных в соответствии со сформулированной целью их обработки, высказанное в письменной или электронной форме.

Рубрика: Прочие документы

Ведомость начисления заработной платы (расчетно-платежная ведомость)

Форму сведения о начислении заработной платы (расчетно-платежной ведомости П-7) утвержден Приказом Госкомстата Украины от 05.12.2008 № 489. Однако использование этой формы не является обязательным, предприятие может разработать и использовать свою форму.

Рубрика: Прочие документы

Образец (бланк) доверенности

На нашем сайте Вы можете скачать образец доверенности на представительство интересов на украинском языке. Доверенность от имени юридического лица оформляется на бланке. Предлагаем ознакомиться, как правильно написать доверенность

Рубрика: Прочие документы

Заявление о применении налоговой социальной льготы

Плательщик налога на доходы физических лиц имеет право на уменьшение суммы общего месячного налогооблагаемого дохода, получаемого от одного работодателя в виде заработной платы, на сумму налоговой социальной льготы:

Рубрика: Прочие документы

Протокол допроса свидетеля + образец

Свидетелем является физическое лицо, которому известны или могут быть известны обстоятельства, подлежащие доказыванию во время уголовного производства и вызванное для дачи показаний.

Рубрика: Прочие документы

Адвокатский запрос (образец)

Согласно ст.24 ЗУ «Об адвокатуре и адвокатской деятельности», адвокатский запрос - письменное обращение адвоката в орган государственной власти, орган местного самоуправления, их должностных и должностных лиц, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности и подчинения, публичных объединений о предоставлении информации, копий документов, нужных адвокату для оказания правовой помощи клиенту.

Рубрика: Прочие документы

Образец обращения к городскому голове, органу местного самоуправления (городскому совету), депутату

Письменные обращения граждан направляются в адрес соответствующего органа по почте или через сеть Интернет в электронной форме. Предлагаем пример, как правильно составить коллективное обращение к депутату, мэру, горсовету

Рубрика: Прочие документы

Депутатское обращение + образец

Депутатское обращение - изложенное в письменной форме требование депутата местного совета по вопросам, связанным с его депутатской деятельностью, к местным органам исполнительной власти, органам местного самоуправления и их должностным лицам, а также руководителям правоохранительных и контролирующих органов, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, расположенных на территории соответствующего совета, осуществить определенные действия, принять меры или дать официальное разъяснение по вопросам, отнесенным к их компетенции.

Рубрика: Прочие документы

Информационный запрос образец

Порядок составления запроса на информацию определен ст. 19 Закона Украины "О доступе к публичной информации". Запрос на информацию – это просьба лица предоставить публичную информацию, находящуюся во владении органа, к которому обращаются.

Рубрика: Прочие документы

Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Хотите получать уведомление на ваш email, когда мы опубликуем новые статьи?

также следить за обновлениями сайта можно в Facebook Instagram Twitter Viber Telegram

Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам